About AEC

ก.เกษตรฯ ประชุมหารือความร่วมมือระดับสูงระหว่างไทยและญี่ปุ่น ด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร ครั้งที่ 1

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ก.เกษตรฯ ประชุมหารือความ
 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมหารือความร่วมมือระดับสูงระหว่างไทยและญี่ปุ่น ด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร ครั้งที่ 1 (The First Meeting of the Japan - Thailand High-Level Cooperation Dialogue on Agricultural and Food Industries) ณ โรงแรมสุโกศล กรุงเทพฯ เพื่อหารือด้านนโยบายการเกษตรและประเด็นริเริ่มใหม่ และผลักดันความร่วมมือด้านการเกษตรระหว่างทั้งสองประเทศ โดยมี นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานฝ่ายไทย และ นายฮิโระมิจิ มะสึชิมะ ปลัดกระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมงญี่ปุ่น (Mr. Hiromichi MATSUSHIMA, Vice Minister, Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries) เป็นประธานฝ่ายญี่ปุ่น ซึ่งมีผู้เข้าร่วมการประชุม ประกอบด้วย ผู้แทนญี่ปุ่น ผู้แทนไทย ทั้งภาครัฐและเอกชน และผู้ที่เกี่ยวข้องประมาณ 100 คน
 
นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า การประชุมหารือความร่วมมือระดับสูงในครั้งนี้ เป็นนโยบายของนายกรัฐมนตรีเพื่อเร่งรัดและผลักดันการดำเนินความร่วมมือให้มีผลเป็นรูปธรรมภายใต้กรอบบันทึกแสดงเจตจำนง (Memorandum of Intent: MOI) ว่าด้วยความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของทั้งสองประเทศได้ลงนามร่วมกัน เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2559 ตามที่ผู้นำของทั้งสองประเทศได้เห็นชอบให้กระทรวงการต่างประเทศเร่งรัดจัดทำเอกสารความร่วมมือดังกล่าว โดยกรอบบันทึกแสดงเจตจำนง (MOI) เป็นกรอบความร่วมมือที่ครอบคลุมความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย - ญี่ปุ่น (Japan-Thailand Economic Partnership Agreement: JTEPA)
 
การประชุมหารือความร่วมมือระดับสูงระหว่างไทยและญี่ปุ่น ด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร ครั้งที่ 1 ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ
1. การประชุมหารือระหว่างหน่วยงานภาครัฐในช่วงเช้า โดยมีปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และปลัดกระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมงญี่ปุ่น เป็นประธานร่วม โดยจะหารือในประเด็นด้านนโยบาย ประเด็นริเริ่มใหม่ รวมถึงประเด็นที่ทั้งสองฝ่ายต้องการเร่งรัดการดำเนินงานภายใต้กรอบ ดังนี้ มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชและสัตว์ ความร่วมมือด้านการชลประทาน การสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านการเกษตรและอาหาร และการสนับสนุนเทคโนโลยีการแปรรูปยางพารา นอกจากนี้ กระทรวงเกษตรฯ ของไทยจะเสนอให้กระทรวงเกษตรฯ ญี่ปุ่น ร่วมกันจัดทำ MOU การแก้ไขปัญหาการทำประมงที่ผิดกฎหมายระหว่างไทย – ญี่ปุ่น (MOU-IUU) อีกด้วย
 
2. การประชุมหารือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในช่วงบ่าย โดยมีปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปลัดกระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมงญี่ปุ่น รวมทั้งผู้แทนจากหน่วยงานภาคเอกชน ได้แก่ ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และกรรมการผู้จัดการบริษัท มาเยคาว่า (ประเทศไทย) จำกัด เป็นประธานร่วมจากทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน โดยจะเป็นการนำเสนอด้านนโยบายของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนของทั้งสองประเทศ เช่น สถานการณ์ด้านการเกษตรและอาหารของไทย รวมถึงแผนพัฒนาการเกษตรฯ ฉบับที่ 12 นโยบาย World Food Valley นโยบาย Thailand 4.0 และการลงทุนใน Food Cluster ความเป็นหุ้นส่วนระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน (PPP) และการพัฒนาทางการเกษตรแบบสมัยใหม่ เป็นต้น
 
ทั้งนี้ การประชุมหารือความร่วมมือฯ ดังกล่าว จะเป็นประโยชน์ในการเร่งรัดและผลักดันการดำเนินความร่วมมือให้มีผลเป็นรูปธรรมภายใต้กรอบบันทึกแสดงเจตจำนง (MOI) และเป็นโอกาสให้ประเทศไทยสามารถผลักดันประเด็นด้านนโยบาย ประเด็นริเริ่มใหม่ และประเด็นที่ไม่สามารถตกลงกันได้ในความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจ JTEPA นอกจากนี้ หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนของประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่นจะได้มีโอกาสหารือและแลกเปลี่ยนความเห็นในด้านนโยบายร่วมกัน รวมถึงข้อมูลด้านกฎหมาย กฎระเบียบด้านการเกษตรและอาหารที่ทั้งสองฝ่ายจะใช้บังคับ ซึ่งทำให้หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนสามารถเตรียมความพร้อมรองรับได้ทันสถานการณ์ ตลอดทั้งขยายความร่วมมือด้านการเกษตรและอาหาร และเพิ่มมูลค่าการค้าสินค้าเกษตรและอาหารระหว่างกัน
 
 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC ที่มา, ความหมาย, การท่องเที่ยว,การเดินทาง โดยจะพูดถึง Tourism Transportation เป็นหลัก