About AEC

เปิดป้ายจุดชมวิวสุดชายแดนสองฝั่งโขงพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยว ไทย-สปป.ลาว

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

เปิดป้ายจุดชมวิวสุดชายแด
 
 
ที่ลานอเนกประสงค์จุดชมวิวสุดชายแดนสองฝั่งโขง ที่บ้านสบคำ หมู่ที่ 5 ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย นายบุญส่ง เตชะมณีสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานพิธีเปิดป้าย "สุดชายแดนสองฝั่งโขง” ซึ่งติดกับประเทศเพื่อนบ้านฝั่ง สปป.ลาว เพื่อเชื่อมสัมพันธไมตรีบ้านพี่เมืองน้องหลังจากทางกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้สนับสนุนงบประมาณในการการดำเนินก่อสร้างเป็นจุดชมวิว เพื่อประโยชน์ในการจัดกิจกรรมของชุมชนทางวัฒนธรรมประเพณีและกิจกรรมอื่นๆ โดยมีนายพินิจ แก้วจิตคงทอง นายอำเภอเชียงแสน พร้อมด้วยนางปราณปริยา พลเยี่ยม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ส่วนราชการ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชนในพื้นที่ร่วมพิธีเปิดจำนวนมาก
 
นายพินิจ แก้วจิตคงทอง นายอำเภอเชียงแสน กล่าวว่า ปัจจุบันการท่องเที่ยวถือเป็นตัวหลักของรายได้ในการกระจายไปสู่พื้นที่ของท้องถิ่นต่างๆ ประชาชนส่วนใหญ่ในพื้นที่เห็นความสำคัญในการเดินทางของนักท่องเที่ยวมากขึ้น จึงได้มีการดำเนินการร่วมกันก่อสร้างลานชมวิว เพื่อใช้ประโยชน์ในการจัดกิจกรรมของชุมชนต่อไป
 
 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC ที่มา, ความหมาย, การท่องเที่ยว,การเดินทาง โดยจะพูดถึง Tourism Transportation เป็นหลัก