About AEC

ติดตามความก้าวหน้าและหารือแนวทางการขับเคลื่อนพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ติดตามความก้าวหน้าและหาร
 

นายกล้ารณรงค์ พงษ์เจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ประชุมติดตามความก้าวหน้า หารือแนวทางการ และบูรณาการข้อมูลการขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจสระแก้ว ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันพร้อมรับฟังปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน โดยมีนายธรรมศักดิ์ รัตนธัญญา พร้อมด้วยนายสมชัย อมรวัฒนสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว หัวหน้าส่วนราชการและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้รายงานผลการในการดำเนินงาน อาทิ สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสระแก้ว รายงานด้านโครงสร้างพื้นฐานและผังเมืองรวมถึงการประกาศการใช้พื้นที่ การบริหารที่ดินและการบริหารจัดการ การเช่าที่ดินเป็นเวลา 50 ปี ของธนารักษ์พื้นที่สระแก้ว การพัฒนาด่านศุลกากรแห่งใหม่ที่พื้นที่ป่าไร่ และพื้นที่หนองเอียนที่จะเป็นด่านถาวรแห่งใหม่ ที่จะดำเนินการควบคู่กันไป รวมถึงการพัฒนาปรับปรุงด่านคลองลึก เพื่อลดปัญหาความแออัด
 
นอกจากนี้ ยังมีการรายงานผลการดำเนินงานด้านต่าง ๆ อาทิ การดำเนินงานด้านสิทธิประโยชน์ ขอบเขตพื้นที่และศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการส่งเสริมการค้า การการลงทุน ด้านแรงงาน สาธารณสุขและความมั่นคง การบริการจัดการสิ่งแวดล้อม การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค รวมถึงการพัฒนาเส้นทางคมนาคมในพื้นที่พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ และการพัฒนาระบบชลประทาน
 
นายสำราญ สวัสดิ์พูน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทสระแก้ว กล่าวว่า กรมทางหลวงชนบท ได้จัดทำโครงการก่อสร้างทางต่างระดับถนนสายแยก ทล.33 – ด่านบ้านคลองลึก อำเภออรัญประเทศ ขนาด 4 ช่องทางจราจร ความยาว 560 เมตร ใช้งบประมาณก่อสร้าง ทั้งสิ้น 329.85 ล้านบาท คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2561 ทั้งนี้ เพื่อลดความแออัดของการจราจรในบริเวณถนนสายหลัก และรองรับระบบจราจรบริเวณพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว ด้วย
 
 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC ที่มา, ความหมาย, การท่องเที่ยว,การเดินทาง โดยจะพูดถึง Tourism Transportation เป็นหลัก