About AEC

ไทยและเกาหลีใต้ลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางการศึกษา

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ไทยและเกาหลีใต้ลงนามในบั
 

ในโอกาสที่นายกรัฐมนตรีเกาหลีใต้ร่วมประชุมหารือทวิภาคีกับนายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลเอก ดาว์พงษ์รัตนสุวรรณ) ได้เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว เพื่อตอกย้ำความร่วมมือด้านการศึกษาในอนาคต โดยเฉพาะการยกระดับคุณภาพการอาชีวศึกษา ภายหลังการหารือได้มีการลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางการศึกษาระหว่างกระทรวงศึกษาธิการแห่งราชอานาจักรไทยและกระทรวงศึกษาธิการแห่งสาธารณรัฐเกาหลี (MOU on Cooperation in the Field of Education between the Ministry of Education of the Kingdom of Thailand and the Ministry of education of the republic of Korea) โดย นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้ลงนามฝ่ายไทย นาย Young Lee ปลัดกระทรวงศึกษาธิการเกาหลี เป็นผู้ลงนามฝ่ายเกาหลี
 
บันทึกความเข้าใจฉบับนี้นับเป็นความตกลงด้านการศึกษาในระดับรัฐบาลฉบับแรก ซึ่งไทยและสาธารณรัฐเกาหลีได้ร่วมกันพิจารณาสาระสำคัญอย่างละเอียดเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของทั้งสองประเทศให้มากที่สุด โดยวัตถุประสงค์หลักจะช่วยส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษาในทุกระดับทั้งการศึกษาขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา โดยขอบเขตการดำเนินโครงการและกิจกรรมประกอบด้วย การแลกเปลี่ยนนักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ นักศึกษา ครู และนักเรียน การประชุมสัมมนาการวิจัยร่วม การตีพิมพ์ การฝึกอบรมครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนพัฒนาแผนงานทวิภาคีระหว่างสถาบันทางการศึกษา และทุนการศึกษา เป็นต้น
 
สำหรับในด้านทุนการศึกษาที่ผ่านมารัฐบาลเกาหลีใต้ได้มอบทุนให้แก่นักเรียนไทยเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอกเป็นประจำทุกปี และภายใต้ความร่วมมือดังกล่าว เกาหลีใต้ยังจะพิจารณามอบทุนเพิ่มเติมในระดับอาชีวศึกษาด้วย
 
 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC ที่มา, ความหมาย, การท่องเที่ยว,การเดินทาง โดยจะพูดถึง Tourism Transportation เป็นหลัก