About AEC

รับรองร่างปฏิญญาบาหลีสำหรับประชุม World Culture Forum ครั้งที่ 2 ณ เมืองบาหลี อินโดนีเซีย

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

รับรองร่างปฏิญญาบาหลีสำห
 

ร่างปฏิญญาบาหลี มีสาระสำคัญที่มุ่งเน้นการส่งเสริมบทบาทของวัฒนธรรมในการพัฒนาที่ยั่งยืนและการสงวนรักษาความหลากหลายทางวัฒนธรรมสอดคล้องกับวาระพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 โดยเน้นย้ำถึงการตอบสนองทางนโยบายต่อประเด็นทางวัฒนธรรมซึ่งจะสามารถส่งผลต่อผลลัพธ์การพัฒนาที่เป็นธรรม ครอบคลุมยั่งยืน และดียิ่งขึ้น ดังนั้น จึงมีความจำเป็นในการบูรณาการทางด้านวัฒนธรรมที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพในยุทธศาสตร์และนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมในทุกระดับ ผ่านข้อเสนอในการทำงานร่วมกัน อาทิ การดำเนินการตามวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 การส่งเสริมวัฒนธรรมเพื่อสันติภาพในสังคม การขับเคลื่อนงานทางด้านวัฒนธรรมรูปแบบใหม่จากการพัฒนาด้านดิจิทัล และการเพิ่มพูนบทบาทของเยาวชนในกิจกรรมด้านเศรษฐกิจ วัฒนธรรม สังคม การเมือง และสิ่งแวดล้อม เพื่อช่วยเปลี่ยนแปลงสังคมในทางบวก รวมถึงการส่งเสริมวัฒนธรรมทางด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์
 
 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC ที่มา, ความหมาย, การท่องเที่ยว,การเดินทาง โดยจะพูดถึง Tourism Transportation เป็นหลัก