About AEC

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการต่อร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมแบบไม่เป็นทางการของผู้นำ BIMSTEC (BIMSTEC Leader’s Retreat Outcome Document)

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบใ
 

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการต่อร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมแบบไม่เป็นทางการของผู้นำ BIMSTEC (BIMSTEC Leader’s Retreat Outcome Document)
 
สาระสำคัญของเรื่อง
 
1. สาธารณรัฐอินเดียจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมผู้นำ BIMSTEC Outreach at BRICS Summit 2016 ในวันที่ 16 ตุลาคม 2559 ที่รัฐกัว สาธารณรัฐอินเดีย โดยที่ประชุมจะพิจารณารับรองร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมแบบไม่เป็นทางการของผู้นำ BIMSTEC (BIMSTEC Leader’s Retreat Outcome Document)
2. ร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมแบบไม่เป็นทางการของผู้นำ BIMSTEC เป็นเอกสารที่แสดงเจตนารมณ์ของประเทศสมาชิก เกี่ยวกับความร่วมมือในสาขาต่าง ๆ ทั้งหมด 13 สาขา ภายใต้กรอบความร่วมมือ BIMSTEC ได้แก่ 1.สำนักเลขาธิการ 2.การก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ 3.สิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 4.การบริหารจัดการภัยพิบัติ 5.การคมนาคมและการสื่อสาร 6.การประมงและเศรษฐกิจสีฟ้า 7.พลังงาน 8.การค้า 9.เทคโนโลยี 10.การท่องเที่ยว 11.วัฒนธรรม 12.สาธารณสุข 13.ปฏิสัมพันธ์ระหว่างประชาชน
3. การประชุมผู้นำ BIMSTEC Outreach at BRICS Summit 2016 เป็นเวทีการประชุมเพื่อเปิดโอกาสให้นายกรัฐมนตรีได้พบปะและแลกเปลี่ยนความเห็นกับผู้นำ BIMSTEC และกลุ่มประเทศที่มีความสำคัญต่อไทยและศักยภาพทางเศรษฐกิจสูง (BRICS) รวมทั้งเป็นการย้ำบทบาทของไทยที่ส่งเสริมการดำเนินนโยบายมองตะวันตก (Look West Policy) และดำเนินบทบาทที่สร้างสรรค์มาโดยตลอด
 
 
 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC ที่มา, ความหมาย, การท่องเที่ยว,การเดินทาง โดยจะพูดถึง Tourism Transportation เป็นหลัก