Economy and Investment

รัฐมนตรีพาณิชย์แจงกรณีลาวเรียกเก็บภาษีเพิ่ม

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

รัฐมนตรีพาณิชย์แจงกรณีลา
 

ตามที่มีข่าวว่ารัฐบาลลาวเรียกเก็บภาษีเพิ่ม 100% ตามแนวชายแดนไทย-ลาวสำหรับสินค้าที่เข้าไปจากฝั่งไทยนั้น กระทรวงได้ตรวจสอบแล้วพบว่า เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2559 กระทรวงการเงิน สปป.ลาว ออกประกาศจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตรา 10% ของราคาสินค้านำเข้าทุกรายการ ยกเว้น สำหรับบุคคลข้ามแดนไม่เกิน 2 ครั้งต่อเดือน ที่ซื้อสินค้าที่มีมูลค่าครั้งละไม่ถึง 50 เหรียญสหรัฐฯ ไม่ต้องชำระภาษีมูลค่าเพิ่มนี้ ส่วนบุคคลที่ข้ามแดนเกิน 2 ครั้งต่อเดือน จะถูกเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มเต็มจำนวนของมูลค่าสินค้า โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ซึ่งระเบียบนี้มีครอบคลุมถึงสินค้านำเข้าทั่วไปตามแนวชายแดนและการนำเข้าทาง ท่าอากาศยานที่ต้องชำระภาษีมูลค่าเพิ่มนี้ด้วย โดยมีข้อกำหนดตามประกาศ ดังนี้
 
1. ให้ด่านศุลกากรจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับการนำเข้าสินค้าติดตัวผู้โดยสารทั้งที่เป็นคนลาวและคนต่างประเทศที่ดำรงชีวิตใน สปป.ลาว และเดินทางเข้า สปป.ลาว ผ่านด่านศุลกากรชายแดน รวมทั้งด่านสนามบินสากลในอัตราร้อยละ 10 ของมูลค่าสินค้า
 
2. ผู้โดยสารที่เดินทางเข้าผ่านด่านศุลกากรเป็นบางครั้งคราว หรือไม่ได้เดินทางเป็นประจำ (ไม่เกิน 2 ครั้งต่อเดือน) ซึ่งได้ซื้อสินค้ามาใช้และนำเข้าของใช้ที่มิใช่เชิงพาณิชย์ หรือวัตถุประสงค์ทางการค้า มีมูลค่าไม่สูงและเป็นของใช้สำหรับการดำเนินชีวิตประจำวัน ได้รับการยกเว้นในมูลค่าไม่เกิน 50 ดอลล่าร์สหรัฐฯ ส่วนมูลค่าสินค้าที่เกินต้องแจ้งเสียมูลค่าเพิ่ม
 
3. ผู้โดยสารที่เดินทางเข้า สปป.ลาว ผ่านด่านศุลกากร รวมทั้งด่านสนามบินสากลเป็นประจำ จะไม่ได้รับการยกเว้นภาษีสำหรับสินค้าติดตัวผู้โดยสารในมูลค่า 50 ดอลล่าร์สหรัฐฯ ซึ่งจะต้องชำระภาษีมูลค่าจริงของสินค้าที่มีการนำเข้า
 
4. ฐานการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม 1) กำหนดเอามูลค่าการซื้อขายสินค้าในประเทศต้นทางที่ไม่รวมภาษี มูลค่าเพิ่ม (VAT) ซึ่งมีมูลค่าเกิน 50 ดอลล่าสหรัฐฯ (หรือเท่ากับสกุลเงินกีบ หรือสกุลเงินอื่นตามอัตราแลกเปลี่ยนของธนาคาร) ต่อคนต่อครั้ง 2) วิธีการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มให้ปฏิบัติตามข้อ 1) คูณกับอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 10 5. การประเมินมูลค่าการนำเข้าจริงของผู้โดยสาร ในกรณีผู้โดยสารมีใบเสร็จรับเงินไม่ครบถ้วน หรือใบเสร็จรับเงินไม่ชัดเจน หรือไม่มีใบเสร็จรับเงิน เจ้าหน้าที่ศุลกากรมีสิทธิประเมินมูลค่าสินค้าดังกล่าวให้เหมาะสมกับความเป็นจริง เพื่อเป็นฐานคำนวณการเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม
 
ขณะนี้ กรมการค้าต่างประเทศ กำลังประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามแนวชายแดนเพื่อเร่งแก้ไขปัญหา ในขณะเดียวกันกระทรวงพาณิชย์จะจัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการค้าชายแดนและการลงทุนกับประเทศเพื่อนบ้านโดยเร็วนี้เพื่อหาทางแก้ไขปัญหาต่อไป
 
อย่างไรก็ตาม กระทรวงพาณิชย์จะผลักดันการแก้ไขปัญหาอีกทางหนึ่งในเวทีการเจรจาระดับทวิภาคีระหว่างไทย-สปป.ลาว ในการประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้าไทย-ลาว ซึ่ง สปป.ลาว จะเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมในปีนี้ โดยจะเสนอ สปป.ลาว ให้ขยายการผ่อนปรนให้เพิ่มจำนวนครั้งสำหรับบุคคลที่ข้ามแดนเพิ่มขึ้นให้มากกว่า 2 ครั้งต่อเดือน และให้เพิ่มมูลค่าสินค้าที่จะต้องจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากตั้งแต่ 50 เหรียญสหรัฐฯ เป็น 200 เหรียญสหรัฐฯ ต่อครั้ง เพื่อให้สอดคล้องกับข้อยกเว้นของอาเซียนภายใต้ ATIGA (ASEAN TRADE IN GOODS AGREEMENT) อย่างไรก็ตาม การกำหนดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตรา 10% นี้ สปป.ลาว เรียกเก็บจากสินค้าของทุกประเทศโดยไม่ได้เลือกปฏิบัติ
 
 
 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC ที่มา, ความหมาย, การท่องเที่ยว,การเดินทาง โดยจะพูดถึง Tourism Transportation เป็นหลัก