Economy and Investment

ก.พาณิชย์ ยกระดับ MOC Biz Club สู่เครือข่ายธุรกิจระดับประเทศ สร้างความเข้มแข็งธุรกิจท้องถิ่น

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ก.พาณิชย์ ยกระดับ MOC Bi
 


นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ในปีหน้า (2560) กระทรวงฯ เตรียมยกระดับเครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club ให้เป็นเครือข่ายธุรกิจระดับประเทศในชื่อ Biz Club THAILAND หรือ BCT ตามยุทธศาสตร์ 18 กลุ่มจังหวัด โดยจะขยายวงธุรกิจให้ครอบคลุมทุกด้าน ทั้งด้านการบริหารจัดการ การตลาด การสร้างตราสินค้า การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การให้คำปรึกษาธุรกิจระหว่างสมาชิกด้วยกัน การขยายธุรกิจสู่ตลาดต่างประเทศ และการใช้นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสินค้าสู่สังคม Thailand 4.0 ตลอดจนให้ครอบคลุมธุรกิจทุกระดับทุกประเภท เพื่อให้การขับเคลื่อนเครือข่ายธุรกิจ BCT ครบวงจรมากขึ้น โดยกระทรวงพาณิชย์จะทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงแก่ผู้ประกอบธุรกิจที่จะขยายธุรกิจในต่างประเทศ
 
นอกจากนี้ จะมีการบูรณาการระหว่างภาครัฐและเอกชนในรูปแบบประชารัฐเพื่อให้ธุรกิจในท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง โดยพาณิชย์จังหวัดทุกจังหวัดจะเป็นแกนกลางในการเชื่อมโยง ประสานงาน อำนวยความสะดวก และให้คำปรึกษาแก่เครือข่ายธุรกิจฯ พร้อมขับเคลื่อนเครือข่ายธุรกิจ BCT ในจังหวัดให้เกิดการเชื่อมโยงกับ BCT ทุกจังหวัดทั่วประเทศ รวมถึงจะผลักดันให้ผู้ประกอบการในเครือข่ายฯ เป็นผู้ประกอบการ 4.0 หรือ Smart Enterprise โดยใช้นวัตกรรมพัฒนาต่อยอดสินค้าให้ตรงความต้องการของผู้บริโภค ซึ่งถือเป็นกลไกหลักในการขยายตลาดทั้งในและต่างประเทศ
 
อย่างไรก็ตาม ปัจจุบัน MOC Biz Club ได้ดำเนินการจัดตั้งครบแล้วทั่วประเทศใน 77 จังหวัด มีสมาชิกรวม 8,888 ราย โดยกลุ่มธุรกิจที่เป็นสมาชิกใน 5 อันดับแรก คืออาหารและเครื่องดื่ม สุขภาพและความงาม เครื่องแต่งกายและเครื่องประดับ อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้างและกลุ่มวิชาชีพเฉพาะด้าน
 
 
 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC ที่มา, ความหมาย, การท่องเที่ยว,การเดินทาง โดยจะพูดถึง Tourism Transportation เป็นหลัก