About AEC

ภาคธุรกิจ สนใจร่วมเสวนาการระดมทุนเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในเอเชีย

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ภาคธุรกิจ สนใจร่วมเสวนาก
 

ในช่วงบ่ายการประชุมภาคธุรกิจกรอบความร่วมมือเอเชีย หรือเอซีดี คอนเน็ค ผู้แทนจากภาครัฐและบริษัทเอกชนได้เข้าร่วมรับฟังการเสวนา หัวข้อการระดมทุนเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในเอเชียยังได้รับความสนใจจากนักธุรกิจเข้าร่วมการประชุมอย่างต่อเนื่อง โดยในส่วนของประเทศไทยมีผู้แทนเข้าร่วมหลายคน อาทิ นายรพี สุจริตกุล เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) และนายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร .) โดยในที่ประชุมได้นำเสนอแนวทางการเชื่อมโยงระบบการขนส่งทั้งทางน้ำ ทางอากาศ และภาคพื้นดิน เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นในอนาคตของภูมิภาคเอเชีย หากมีการก่อสร้างระบบขนส่งต่าง ๆ แล้วเสร็จจะสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียให้เข้มแข็งมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ในส่วนของประเทศไทยรัฐบาลจะร่วมกับภาคเอกชน เพื่อขับเคลื่อนโครงสร้างขั้นพื้นฐานให้เกิดความคล่องตัวและรวดเร็วในการใช้บริการทั้งประชาชน ภาคธุรกิจ และนักท่องเที่ยว
 
อย่างไรก็ตามการประชุมกรอบความร่วมมือเอเชียเป็นความร่วมมือของประเทศในภูมิภาคเอเชียที่ประเทศไทยได้ริเริ่มขึ้นเมื่อปี 2554 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมโยงประเทศในภูมิภาคเอเชียเข้าด้วยกัน เป็นเวทีในการหารือระดับนโยบายและความร่วมมือระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชียเพื่อส่งเสริมความเข้าใจ ความไว้เนื้อเชื่อใจ และหามาตรการหารือแนวทางในการแก้ไขปัญหาและความท้าทายต่าง ๆ รวมทั้งส่งเสริมความร่วมมือเพื่อการเติบโตทางเศรษฐกิจและการค้าและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศสมาชิก ตลอดจนส่งเสริมกระบวนการรวมตัวในภูมิภาคเอเชียด้วย
 
 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC ที่มา, ความหมาย, การท่องเที่ยว,การเดินทาง โดยจะพูดถึง Tourism Transportation เป็นหลัก