About AEC

กรมการจัดหางาน เปิดรับสมัครพนักงานนวดเพื่อไปทำงานที่ประเทศมาเลเซีย

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

กรมการจัดหางาน เปิดรับสม
 

นายสิงหเดช ชูอำนาจ อธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดเผยว่า กรมการจัดหางานเปิดรับสมัครคนหางานไปทำงานในประเทศมาเลเซียกับนายจ้าง 2 บริษัท ในตำแหน่งพนักงานนวด จำนวน 23 คน ไม่จำกัดเพศ อายุระหว่าง 30 – 45 ปี สามารถนวดแผนไทย สุคนธบำบัด นวดเท้า สครับมาสค์และสปาบำบัดอื่นๆ มีใบประกาศนียบัตรผ่านการอบรมหลักสูตรนวดแผนไทย หรือนวดเท้าจากสถาบันที่ได้รับการรับรองจำนวน 150 ชั่วโมง หรือผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประเภทการนวดไทย ระดับ 1 โดยจะได้รับค่าจ้าง 2,000 ริงกิตต่อเดือน หรือประมาณ 16,731 บาท ตามอัตราแลกเปลี่ยน สำหรับผู้ที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ประเภทการนวดไทย ระดับ 1 ระยะเวลาการจ้าง 2 ปี ต่อสัญญาได้อีก 2 ปี มีที่พักให้ฟรี นอกจากนี้ นายจ้างจะจ่ายเบี้ยเลี้ยงเพิ่มเติม 600 ริงกิตต่อเดือน เป็นค่าอาหาร ค่ารักษาพยาบาลปีละไม่เกิน 250 ริงกิต ประกันเงินทดแทน และประกันสุขภาพตามรัฐบาลมาเลเซียกำหนด ซึ่งทำงานเป็นกะ 8 ชั่วโมงต่อวัน 6 วันต่อสัปดาห์ ทั้งนี้ นายจ้างจะรับผิดชอบค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ เมื่อทำงานครบสัญญาจ้าง 2 ปี 
 
สำหรับผู้สนใจเตรียมหลักฐานการสมัคร ได้แก่ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน รูปถ่าย 2 นิ้ว 2 รูป สำเนาหนังสือเดินทาง (ถ้ามี) ประกาศนียบัตรผ่านการฝึกอบรม สมัครด้วยตัวเองได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 14 ตุลาคม 2559 ที่สำนักงานจัดหางานทั่วประเทศ หรือกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ อาคารสำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ 3 ชั้น 10 กระทรวงแรงงาน โดยไม่เสียค่าบริการใด ๆ ทั้งสิ้น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2245 1034 หรือโทรสาย 1694 
 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC ที่มา, ความหมาย, การท่องเที่ยว,การเดินทาง โดยจะพูดถึง Tourism Transportation เป็นหลัก