About AEC

ปีแห่งการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ไทยแลนด์ 4.0

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ปีแห่งการเพิ่มผลิตภาพแรง
 

นายธีรพล ขุนเมือง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน แถลงนโยบายและทิศทางการพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อขับเคลื่อนแรงงานสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 ว่า ในปี 2560 กำหนดให้เป็น "ปีแห่งการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ไทยแลนด์ 4.0" พัฒนาคนให้ตรงความต้องการของประเทศ โดยใช้กลไกประชารัฐขับเคลื่อนงาน ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ และภาคเอกชน ภายใต้ยุทธศาสตร์บูรณาการพัฒนากำลังคนในพื้นที่พิเศษ รองรับความต้องการในพื้นที่ จำนวน 4 กลุ่ม คือ 1.พัฒนาการใช้เทคโนโลยีชั้นสูงในอุตสาหกรรมเป้าหมาย รองรับอุตสาหกรรมในอนาคต 6 กลุ่มอุตสาหกรรม(คัสเตอร์)ใน 28 จังหวัด 2.พัฒนาอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้น ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 10 จังหวัด โดยเฉพาะกลุ่มโลจิสติกส์ รองรับการเชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้าน 3.เพิ่มทางเลือกการประกอบอาชีพในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้มีการทำงานที่มั่นคงและยั่งยืน และ 4.พัฒนาแรงงานกลุ่มมีรายได้ต่ำ ให้มีรายได้เลี้ยงดูตนเองและครอบครัว
 
ทั้งนี้ การพัฒนากำลังคนรองรับอุตสาหกรรมกลุ่มเป้าหมาย จะเน้นเพิ่มผลิตภาพแรงงานกลุ่ม SMEs ส่งเสริม ครัวไทยสู่ครัวโลก พัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ ท่องเที่ยว และยกระดับทักษะภาษาต่างประเทศ รองรับการสื่อสารอย่างถูกต้อง ขณะเดียวกัน จะเน้นสร้างเครือข่ายให้เป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานให้ได้ไม่น้อยกว่า 100 ศูนย์ ในปี 2560 ส่วนการฝึกอบรม มีหลักสูตรที่เปิดฝึกโดยไม่รอให้ครบจำนวนคน
 
นอกจากนี้ จะเน้นขับเคลื่อนมาตรฐานฝีมือแรงงาน ให้ลูกจ้างได้รับค่าจ้างที่เหมาะสม ซึ่งปัจจุบันกำหนดอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงานแล้ว 55 สาขา ถือเป็นการยกระดับแรงงานไทยให้พร้อมเข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0 โดยจะติดดาวให้ผู้ผ่านการทดสอบ ตั้งเป้า 6 เดือน มีแรงงานผ่านการทดสอบและติดดาวไม่น้อยกว่า 12,000 คน พร้อมมีนโยบายนำมาตรการลดหย่อนภาษีส่งเสริมให้สถานประกอบการ เห็นความสำคัญกับการพัฒนาทักษะฝีมือ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาปรับแก้ ให้นำค่าใช้จ่ายจากการฝึกมาลดหย่อนภาษีจาก 100% เป็น 200%
 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC ที่มา, ความหมาย, การท่องเที่ยว,การเดินทาง โดยจะพูดถึง Tourism Transportation เป็นหลัก