Tourism

ไทย-เวียดนาม ลงนามความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวและกีฬา ปี ค.ศ. 2016-2018

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ไทย-เวียดนาม ลงนามความร่
 

สาระสำคัญของแนวปฏิบัติร่วมฯ สรุปได้ดังนี้
1. การแลกเปลี่ยนด้านการท่องเที่ยว ได้แก่
1.1 การแลกเปลี่ยนคณะผู้แทนหนึ่งคณะในวันที่ทั้งสองฝ่ายเห็นชอบร่วมกันเพื่อแบ่งปันประสบการณ์การตลาดและการส่งเสริมการท่องเที่ยว การวิจัยและพัฒนาการท่องเที่ยว และธุรกิจนำเที่ยว
1.2 การแลกเปลี่ยนข้อมูลนักท่องเที่ยวระหว่างกันให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ เช่น สถิติ เอกสารทางกฎหมายด้านการจัดการท่องเที่ยวและการบริการ รวมทั้งระบบสติปัญญาทางการตลาดท่องเที่ยว
1.3 การแลกเปลี่ยนและแบ่งปันประสบการณ์ด้านบัญชีประชาชาติด้านการท่องเที่ยว (ทีเอสเอ) ข้อตกลงยอมรับร่วมกันในคุณสมบัติของบุคลากรวิชาชีพท่องเที่ยวแห่งอาเซียน (เอ็มอาร์เอ – ทีพี) และการจัดการในภาวะวิกฤต
 
2. การส่งเสริมการตลาดและการท่องเที่ยว ได้แก่
2.1 การให้ความช่วยเหลือในการโฆษณาและการส่งเสริมการท่องเที่ยวผ่านทางโทรทัศน์ เว็บไซต์การท่องเที่ยว นิตยสาร และหนังสือพิมพ์ ฯลฯ
2.2 การช่วยเหลือในการจัดงานแสดงสินค้าในเมืองหลักและเมืองรองของแต่ละประเทศ
2.3 การแจ้งเรื่องการจัดงานท่องเที่ยวที่มีขึ้นในประเทศของตนให้อีกฝ่ายทราบและสร้างความน่าสนใจเพื่อดึงดูดให้ประเทศที่สามเข้าร่วม รวมทั้งการสนับสนุนให้ธุรกิจท่องเที่ยวเข้าร่วมในงานการท่องเที่ยวที่จัดขึ้น
2.4 การนำเสนอกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวร่วมกับธุรกิจตัวแทนท่องเที่ยว ธุรกิจผลิตรายการนำเที่ยวและสื่อของอีกฝ่ายเพื่อสร้างความคุ้นเคยกับสินค้าท่องเที่ยวและนำมาเสนอเป็นหัวข้อข่าว ภาพยนตร์ รายการโทรทัศน์ และ โปรแกรมท่องเที่ยว
 
3. การฝึกอบรมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ได้แก่
3.1 การช่วยเหลือในด้านการฝึกอบรมการท่องเที่ยวและข้อมูลสารสนเทศ
3.2 การช่วยเหลือในเรื่องทุนการศึกษาสำหรับเจ้าหน้าที่และนักเรียนการท่องเที่ยว
 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC ที่มา, ความหมาย, การท่องเที่ยว,การเดินทาง โดยจะพูดถึง Tourism Transportation เป็นหลัก