About AEC

ไทย-เวียดนาม จัดทำร่างความตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ไทย-เวียดนาม จัดทำร่างคว
 

สาระสำคัญของร่างความตกลงฯ มีเนื้อหาสำคัญในการที่ภาคีคู่สัญญาจะส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือในสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ระหว่างสองประเทศบนพื้นฐานของความเสมอภาคและผลประโยชน์ร่วมกัน ตามกฎหมายและกฎระเบียบที่มีอยู่ของแต่ละประเทศ เกี่ยวกับสาขาความร่วมมือ ครอบคลุม 17 สาขา ได้แก่ 1) ดาราศาสตร์ 2) เทคโนโลยีชีวภาพ 3) เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ 4) ความมั่นคงด้านอาหาร น้ำและพลังงาน 5) ภูมิสารสนเทศและเทคโนโลยีอวกาศ 6) ชีววิทยาศาสตร์ 7) วัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี 8) การมาตรฐานและมาตรวิทยา 9) เทคโนโลยีนิวเคลียร์และกฎระเบียบ 10) การสื่อสารวิทยาศาสตร์ 11) นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 12) เทคโนโลยีแสงซินโครตรอน 13) การจัดการน้ำ 14) เทคโนโลยีด้านอุตสาหกรรมแสง 15) วิทยาศาสตร์การเกษตร 16) วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และ 17) สาขาอื่น ๆ ของความร่วมมือ ซึ่งอาจเห็นพ้องร่วมกัน
 
โดยรูปแบบความร่วมมือ ครอบคุลม 6 กิจกรรม ได้แก่ 1) โครงการการวิจัยและพัฒนาร่วม 2) การแลกเปลี่ยนนักวิทยาศาสตร์ และนักวิจัย 3) การจัดการประชุมทางวิชาการ การสัมมนา การฝึกอบรม และการจัดนิทรรศการ 4) การแลกเปลี่ยนข้อมูลและเอกสารทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5) การถ่ายทอดเทคโนโลยี และ 6) รูปแบบความร่วมมืออื่น ๆ ซึ่งอาจเห็นพ้องร่วมกัน
 
 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC ที่มา, ความหมาย, การท่องเที่ยว,การเดินทาง โดยจะพูดถึง Tourism Transportation เป็นหลัก