Economy and Investment

ร่างยุทธศาสตร์กาแฟ ปี 2559 - 2563 มุ่งไทยเป็นศูนย์กลางการค้าชา กาแฟ อาเซียน

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ร่างยุทธศาสตร์กาแฟ ปี 25
 

สรุปสาระสำคัญเรื่อง (ร่าง) ยุทธศาสตร์กาแฟ ปี 2559 - 2563 และ (ร่าง) ยุทธศาสตร์ชาติ ปี 2559 – 2563
1. (ร่าง) ยุทธศาสตร์กาแฟ ปี 2559 – 2563 มุ่งเน้นเป็นผู้นำการผลิตและการค้ากาแฟคุณภาพในภูมิภาคอาเซียนก้าวไกลสู่ตลาดโลกภายใต้ภาพลักษณ์กาแฟไทย ที่มีการเพิ่มปริมาณผลผลิตกาแฟในประเทศ เพิ่มประสิทธิภาพเพื่อลดต้นทุนการผลิตโดยไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม สร้าง/พัฒนาเครือข่ายระหว่างกลุ่มเกษตรกรและผู้ประกอบการ ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสู่สากลและภาพลักษณ์กาแฟไทย สร้างให้ไทยเป็นศูนย์กลางการค้ากาแฟในอาเซียน โดยมีเป้าหมาย รักษาผลผลิตกาแฟโรบัสตาภายใต้การผลิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมไม่น้อยกว่า 30,000 ตัน/ปี เพิ่มผลผลิตต่อไร่ให้มากกว่า 250 กิโลกรัม/ไร่ ในสวนเดี่ยว และมากกว่า 150 กิโลกรัม/ไร่ ในสวนผสมผสาน ลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรอย่างน้อยร้อยละ 10 และเพิ่มมูลค่าการค้ากาแฟอย่างน้อยร้อยละ 10 และพัฒนาคุณภาพกาแฟอะราบิกาให้ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้นร้อยละ 20 และเพิ่มมูลค่าการค้ากาแฟอะราบิกาอย่างน้อยร้อยละ 10
 
2. (ร่าง) ยุทธศาสตร์ชา ปี 2559 – 2563 มุ่งเน้นการเป็นผู้นำการค้าชาในภูมิภาคอาเซียน ก้าวไกลสู่ตลาดโลกภายใต้ภาพลักษณ์ชาไทย ที่มีการเพิ่มประสิทธิภาพ และลดต้นทุนการผลิต สร้าง/พัฒนาเครือข่ายระหว่างกลุ่มเกษตรกรและผู้ประกอบการ ยกระดับคุณภาพมาตรฐานชาสู่สากลและภาพลักษณ์ชาไทย สร้างไทยให้เป็นศูนย์กลางการค้าชาในอาเซียน โดยมีเป้าหมายพัฒนาและส่งเสริมให้ผู้ผลิตชาเข้าสู่ระบบมาตรฐานการผลิตเกษตรดีที่เหมาะสมตามมาตรฐานเพิ่มขึ้นร้อยละ 20 และ เพิ่มมูลค่าการค้าชาอย่างน้อยร้อยละ 10 ภายในปี 2563
 
 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC ที่มา, ความหมาย, การท่องเที่ยว,การเดินทาง โดยจะพูดถึง Tourism Transportation เป็นหลัก