About AEC

นายกรัฐมนตรีแนะเยาวชนอาเซียนนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

นายกรัฐมนตรีแนะเยาวชนอาเ
 

นายกรัฐมนตรีเป็นประธานและให้โอวาทแก่เยาวชนผู้แทนประเทศสมาชิกอาเซียนในพิธีเปิดโครงการ "เยาวชนอาเซียนเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพระยุคลบาท” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล ภายหลังพิธีเปิดงานสรุปสาระสำคัญดังนี้
 
นายกรัฐมนตรีกล่าวต้อนรับเยาวชนผู้แทนประเทศสมาชิกอาเซียนที่เข้าร่วมโครงการฯ จากประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน 10 ประเทศ รวมทั้งสิ้น 70 คน พร้อมกล่าวว่า เยาวชนทุกคนแม้จะมาจากแต่ละประเทศมีความแตกต่างทางภาษา วัฒนธรรมและความเป็นอยู่ แต่ทุกคนล้วนอยู่ในภูมิภาคเดียวกันและอยู่บนโลกผืนแผ่นเดียวกัน เยาวชนทุกคนจึงเป็นทรัพยากรที่สำคัญในการพัฒนาประเทศชาติ ภูมิภาคอาเซียน และโลกในอนาคต ทั้งนี้ เยาวชนรุ่นใหม่ต้องเติบโตให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงของโลกทั้งการพัฒนาทางเทคโนโลยีการสื่อสารที่รวดเร็ว การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก และความขัดแย้งต่าง ๆ ทั่วโลก แต่ละประเทศจึงต้องมีแผนที่นำทางการดำเนินการพัฒนาตามบริบทของตน
 
สำหรับประเทศไทย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้ทรงพระราชทานพระราชดำริ "หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อเป็นแนวทางการดำรงชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทย ซึ่งมุ่งเน้นพัฒนาโดยมีคนเป็นศูนย์กลางให้ดำเนินไปในทางสายกลาง มีความพอเพียง เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาเพื่อให้สามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน ประเทศไทยได้นำแนวทางการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของแนวทางการบริหารประเทศมากว่า 40 ปี จนทำให้ไทยก้าวพ้นปัญหาและวิกฤตการณ์ต่าง ๆ มาโดยตลอด นอกจากนี้ แนวทางการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงยังประสบความสำเร็จจนนานาประเทศให้การยอมรับ และองค์การสหประชาชาติได้ทูลเกล้าฯ ถวายรางวัลความสำเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์ของโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP Human Development Lifetime Achievement Award) แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อปี พ.ศ. 2549
 
นายกรัฐมนตรีหวังว่า โครงการฯ นี้เปิดโอกาสให้ตัวแทนเยาวชนไทยและเยาวชนจากประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียนได้แลกเปลี่ยนการเรียนรู้และเพิ่มพูนประสบการณ์เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจและโครงการพัฒนาต่าง ๆ ซึ่งเกิดจากแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาประเทศของตน เพื่อสร้างภูมิภาคอาเซียนให้มีความเข้มแข็งและความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต
 
 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC ที่มา, ความหมาย, การท่องเที่ยว,การเดินทาง โดยจะพูดถึง Tourism Transportation เป็นหลัก