About AEC

การลงทะเบียนสื่อมวลชนสำหรับการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียน – สหภาพยุโรป ครั้งที่ ๒๑

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

การลงทะเบียนสื่อมวลชนสำห
 

กระทรวงการต่างประเทศขอชี้แจงแนวทางการลงทะเบียนสำหรับสื่อมวลชน ดังนี้ 
๑. กรอกแบบฟอร์มออนไลน์ทางเว็บไซต์ www.aemm2016.com (ภายใต้หัวข้อ media) พร้อมแนบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ (๑) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (๒) สำเนาบัตรสื่อมวลชน และ (๓) รูปถ่ายหน้าตรง (ขนาด ๒ นิ้ว ไฟล์ดิจิทัล) 
๒. รออีเมล์ยืนยันการเข้าร่วมทำข่าวการประชุม 
๓. สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ 
๔. การรับบัตรสื่อมวลชน ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ 
๔.๑ สำหรับผู้ลงทะเบียนออนไลน์ล่วงหน้า – โปรดยื่นเอกสาร ได้แก่ (๑) สำเนาอีเมล์ยืนยันการลงทะเบียน และ (๒) เอกสารแสดงตน ที่ด้านหน้าศูนย์ประสานงานสื่อมวลชน เพื่อรับบัตรสื่อมวลชนที่จะสามารถใช้เข้าร่วม ทำข่าวได้ตลอดทั้งการประชุมฯ 
๔.๒ สำหรับผู้ที่มิได้ลงทะเบียนออนไลน์ล่วงหน้า – โปรดกรอกเอกสาร (ขอรับได้ที่โต๊ะลงทะเบียน บริเวณด้านหน้าศูนย์ประสานงานสื่อมวลชน) พร้อมแนบเอกสารตามข้อ ๑. ทั้งนี้ กระทรวงการต่างประเทศขอแนะนำให้สื่อมวลชนลงทะเบียนออนไลน์เพื่อความสะดวกในการเข้าร่วม ทำข่าวในช่วงการประชุมฯ
๕. ศูนย์ประสานงานสื่อมวลชน จะตั้งอยู่ที่ห้องลอนดอน ชั้น ๒ โรงแรม Plaza Athenee โดยจะเปิดทำการ ระหว่างเวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ 
๖. หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ กองการสื่อมวลชน กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ โทรศัพท์ ๐ ๒๒๐๓ ๕๐๐๐ ต่อ ๒๒๐๒๔, ๒๒๐๒๕ โทรสาร ๐ ๒๖๔๓ ๕๑๐๖  อีเมล mfathai.media@gmail.com
 
 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC ที่มา, ความหมาย, การท่องเที่ยว,การเดินทาง โดยจะพูดถึง Tourism Transportation เป็นหลัก