About AEC

เร่งผลักดันแผนแม่บทในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 4 จังหวัด มุกดาหาร สระแก้ว ตาก ตราด

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

เร่งผลักดันแผนแม่บทในเขต
 

นายมงคล พฤกษ์วัฒนา อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม หรือ กรอ. กล่าวว่า กรอ. ได้ดำเนินโครงการศึกษาเพื่อจัดทำแผนแม่บทพร้อมแผนปฏิบัติการการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษใน 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดมุกดาหาร สระแก้ว ตาก และตราด ซึ่งปัจจุบันมีโรงงานในพื้นที่เป้าหมายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในจังหวัดมุกดาหาร จำนวน 237 โรงงาน จังหวัดสระแก้ว 23 โรงงาน จังหวัดตาก 426 โรงงาน และจังหวัดตราด 58 โรงงาน
 
โดยขณะนี้ยังอยู่ในขั้นตอนประชุมเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการ ที่ต้องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศระดับจังหวัด และคณะทำงานการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในระดับพื้นที่ของทั้ง 4 จังหวัด เพื่อให้ได้แนวทางครอบคลุมทั้ง 5 มิติ อาทิ กายภาพ เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม สังคม และการบริหารจัดการ ผลักดันให้สถานประกอบกิจการพัฒนาอุตสาหกรรมควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อม เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด และเชื่อมโยงความร่วมมือจากทุกภาคส่วนให้เกิดการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม อย่างสมดุล และเติบโตไปด้วยกัน จนกลายเป็นเมืองน่าอยู่คู่อุตสาหกรรมในอนาคต ทั้งนี้ คาดว่า แผนแม่บทและแผนปฏิบัติการดังกล่าว จะแล้วเสร็จได้ภายในปลายปีนี้ เพื่อเดินหน้าได้ตามนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งเน้นในการพัฒนาประเทศ ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์และส่งเสริมความยั่งยืน 
 
 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC ที่มา, ความหมาย, การท่องเที่ยว,การเดินทาง โดยจะพูดถึง Tourism Transportation เป็นหลัก