About AEC

ที่ประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน – สหรัฐอเมริกา เห็นร่วมกันว่า ภัยคุกคามของภูมิภาคต้องได้รับความร่วมมือจากทุกประเทศ

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ที่ประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอ
 

พลตรีคงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกกระทรวงกลาโหม เปิดเผย ผลการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอาเซียน –สหรัฐอเมริกา (ASEAN - US Defense Informal Meeting ) ระหว่างวันที่ 29 กันยายน - 1 ตุลาคม 2559 ณ มลรัฐฮาวาย สหรัฐอเมริกา ว่า มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์และแสวงหาแนวทางความร่วมมือด้านความมั่นคงร่วมกัน โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรงกลาโหมประเทศสมาชิกอาเซียน มีความเห็นร่วมกันว่า ภัยคุกคามของภูมิภาคในปัจจุบันมีความหลากหลายซับซ้อนและเชื่อมโยงมากขึ้น จำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากทุกประเทศสมาชิกทั้งในและนอกภูมิภาค ในการประสานงาน พัฒนากลไกและสร้างเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อรับมือปัญหาต่างๆ ส่วนนโยบายปรับสมดุลของสหรัฐต่อภูมิภาค เป็นประโยชน์ต่ออาเซียน ในความเป็นศูนย์กลางของภูมิภาค โดยต้องการการมีส่วนร่วมอย่างรับผิดชอบของสหรัฐ ต่อเสรีภาพ สันติภาพและความมั่นคงของภูมิภาคที่สร้างสรรค์ พร้อมทั้งขอขอบคุณกระทรวงกลาโหมสหรัฐ ที่สนับสนุนและให้ความร่วมมือมาโดยตลอด
 
ด้านนายแอชตัน คาร์เตอร์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐ ได้กล่าวสนับสนุนอาเซียน ในการเป็นศูนย์กลางของภูมิภาค และทุกประเทศต้องร่วมกันเสริมสร้างความมั่นคงของภูมิภาค เอเชีย – แปซิฟิก ด้วยการเพิ่มพูนเครือข่าย ร่วมแก้ไขข้อขัดแย้ง โดยสหรัฐพร้อมให้การสนับสนุนทุกเรื่อง ทั้งทวิภาคี ไตรภาคีและพหุภาคี เพื่อเตรียมรับมือกับภัยคุกคามต่างๆ ร่วมกัน โดยเฉพาะความร่วมมือด้านการต่อต้านการก่อการร้าย รวมทั้งได้ขอบคุณไทย ในฐานะพันธมิตรที่ยาวนานที่สุดของภูมิภาค ที่ให้การสนับสนุนสหรัฐฯ ในการฝึกทุกระดับ รวมทั้งกล่าวชื่นชมความสำเร็จของไทย ถึงความตั้งใจจริงในความคืบหน้าแก้ปัญหาทั้งการค้ามนุษย์ การทำประมงผิดกฎหมาย และการแก้ปัญหาการบินพลเรือน พร้อมทั้งยินดีจะคงความร่วมมือ และสานต่อความสัมพันธ์อันดีที่มีต่อไทยด้วย
 
 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC ที่มา, ความหมาย, การท่องเที่ยว,การเดินทาง โดยจะพูดถึง Tourism Transportation เป็นหลัก