About AEC

สำรวจจุดผ่อนปรนการค้าช่องทางห้วยต้นนุ่น จ.แม่ฮ่องสอน เพื่อรองรับการเปิดเป็นด่านพรมแดนถาวรในอนาคต

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

สำรวจจุดผ่อนปรนการค้าช่อ

นายพิษณุ สุวรรณะชฏ เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา พร้อมคณะเดินทางมายังจุดผ่อนปรนการค้าช่องทางห้วยต้นนุ่น (BP.13) ตำบลแม่เงา อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อสำรวจเส้นทางชายแดนที่เชื่อมต่ออำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน กับจังหวัดลอยก่อ รัฐคะยา สหภาพเมียนมา เพื่อรองรับการเปิดช่องทางห้วยต้นนุ่นเป็นด่านพรมแดนถาวรในอนาคต ซึ่งเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงย่างกุ้ง พร้อมคณะ จะเดินทางผ่านจุดผ่อนปรนการค้าช่องทางห้วยต้นนุ่น เพื่อเดินทางไปยังอำเภอแม่แจ๊ะ จังหวัดบอลาแคะ และต่อไปยังจังหวัดลอยก่อ รัฐคะยา สหภาพเมียนมาต่อไป
 
ในปี 2558 ที่ผ่านมา จุดผ่อนปรนการค้าช่องทางห้วยต้นนุ่น มีมูลค่าทางการค้ากว่า 1 พันล้านบาท และคาดว่าเพิ่มเป็น 1.5 พันล้านบาทในปี 2559 และเมื่อช่องทางห้วยต้นนุ่นเปิดเป็นด่านพรมแดนถาวร จะช่วยส่งเสริมให้เกิดการค้าการลงทุนเพิ่มมากขึ้น ตลอดจนส่งเสริมการศึกษา การสาธารณสุข และการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมของทั้งสองประเทศอีกด้วย
 
ทั้งนี้ ช่องทางห้วยต้นนุ่น (BP.13) เป็นพรมแดนการค้าด้านทิศตะวันตกของประเทศไทย มีพื้นที่ติดต่อกับบ้านน้ำมาง อำเภอแม่แจ๊ะ จังหวัดลอยก่อ รัฐคะยา สหภาพเมียนมา มีเทือกเขาแดนลาวเป็นพรมแดนธรรมชาติ เส้นทางดังกล่าว สามารถสัญจรเดินทางจากอำเภอขุนยวม ต่อไปยังเมืองสำคัญต่างๆ ของสหภาพเมียนมา ได้ อาทิ จังหวัดลอยก่อ เมืองตองอู เมืองตองยี รัฐฉาน เมืองมัณฑะเลย์ และเมืองหลวงเนปิดอว์
 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC ที่มา, ความหมาย, การท่องเที่ยว,การเดินทาง โดยจะพูดถึง Tourism Transportation เป็นหลัก