About AEC

จ.พังงา พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ในโอกาสเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

จ.พังงา พัฒนาศักยภาพบุคล
 

ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา กล่าวว่า สำหรับการส่งเสริมบทบาทผู้นำท้องถิ่น เพื่อให้มีส่วนร่วมในการวางแผนการบริหารจัดการการท่องเที่ยวของจังหวัด เป็นการสร้างภาคีเครือข่ายการท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้อง โดยมีความจำเป็นที่ต้องได้รับการส่งเสริม ให้เห็นถึงสภาพปัญหาความต้องการของพื้นที่ และสิ่งที่ต้องพัฒนาให้ทันต่อกระแสความต้องการของนักท่องเที่ยว รองรับการแข่งขันในโอกาสเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ทั้งยังเป็นการเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรทางการท่องเที่ยวของจังหวัด เป็นการกระตุ้นในทุกภาคส่วนให้ความสำคัญต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวในทุกๆ ด้าน ให้เป็นไปอย่างมีระบบภายใต้มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง และความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวเป็นสำคัญ
 
นายพงษ์อนันต์ จันทร์ไพร ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา กล่าวว่า สำหรับโครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรการท่องเที่ยวในระดับนักบริหาร นักวิชาการ และผู้ปฏิบัติงานภาครัฐและท้องถิ่น กลุ่มผู้ให้บริการภาคการท่องเที่ยว กลุ่มท่องเที่ยวชุมชน และประชาชนทั่วไป ให้มีความรู้ ความสามารถ ในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และยังเป็นการส่งเสริมให้เกิดการทำงานแบบบูรณาการของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคีในการพัฒนาการท่องเที่ยว ตั้งแต่ระดับชุมชน ท้องถิ่น ให้สามารถพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อสร้างรายได้และกระจายสู่ชุมชนได้อย่างยั่งยืน
 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC ที่มา, ความหมาย, การท่องเที่ยว,การเดินทาง โดยจะพูดถึง Tourism Transportation เป็นหลัก