About AEC

ร่างบันทึกความเข้าใจ บรูณาการด้านไฟฟ้าระหว่าง สปป.ลาว ไทย และมาเลเซีย

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ร่างบันทึกความเข้าใจ บรู

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) รัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย และรัฐบาลแห่งมาเลเซียว่าด้วยโครงการบูรณาการด้านไฟฟ้าระหว่างลาว ไทย และมาเลเซีย
 
ร่างบันทึกความเข้าใจฯ มีสาระสำคัญสรุป ดังนี้
 
1. ร่างบันทึกความเข้าใจฯ ระบุว่าผู้ร่วมโครงการทั้งหลายจะดำเนินโครงการนำร่องที่รู้จักกันในนาม โครงการบูรณาการด้านไฟฟ้าระหว่างลาว ไทย และมาเลเซียเพื่อศึกษาการซื้อขายไฟฟ้าข้ามแดนบนพื้นฐานความเท่าเทียมและผลประโยชน์ร่วมกัน และเพื่อส่งเสริมการเชื่อมโยงโครงข่ายระบบสายส่งไฟฟ้าอาเซียน ให้เกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม
 
2. ขอบเขตของความร่วมมือภายใต้กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และนโยบายแห่งชาติของแต่ละประเทศ ได้กำหนดให้มีการซื้อขายไฟฟ้าข้ามแดนภายใต้โครงการนำร่องนี้ขนาดไม่เกิน 100 เมกะวัตต์ จากสปป.ลาว ไปมาเลเซีย โดยผู้ร่วมโครงการทั้งหลายประสงค์ที่จะร่วมมือกัน ดังนี้ ก) ค้นหาความเป็นไปได้ทางเทคนิคในการใช้ระบบเชื่อมโยงสายส่งไฟฟ้าที่มีอยู่ ข) แลกเปลี่ยนข้อมูลด้านแหล่งผลิตไฟฟ้าและความต้องการไฟฟ้าที่มีอยู่ในแผนของผู้ร่วมโครงการแต่ละราย ค) ระบุประเด็นกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการซื้อขายไฟฟ้าข้ามแดนระหว่างผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหลาย ง) ค้นหาเตรียมการเชิงพาณิชย์ที่เป็นไปได้สำหรับการซื้อขายไฟฟ้าข้ามแดนระหว่าง ผู้ร่วมโครงการทั้งหลาย แต่ไม่จำกัดรูปแบบทางธุรกิจที่เป็นไปได้ และ จ) ความร่วมมือด้านอื่น ๆ เกี่ยวกับการซื้อไฟฟ้าข้ามแดนตามแต่ผู้ร่วมโครงการทั้งหลายจะตัดสินใจร่วมกัน
 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC ที่มา, ความหมาย, การท่องเที่ยว,การเดินทาง โดยจะพูดถึง Tourism Transportation เป็นหลัก