About AEC

OTOP ไตรภาคี ไทย-มาเลเซีย-อินโดนีเซีย ส่งเสริมความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจการค้าและการลงทุน

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

OTOP ไตรภาคี ไทย-มาเลเซี
 

นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ หัวหน้าคณะประชุม IMT-GT ฝ่ายไทย Mr.Dato’Dr.Rahman Ku Ismail หัวหน้าคณะประชุม IMT-GT ฝ่ายมาเลเซีย นายศรีพงศ์ บุตรงามดี รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นายบำรุง ปิยนามวานิช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา พร้อมผู้เข้าร่วมประชุมความร่วมมือพัฒนาเขตเศรษฐกิจ 3 ฝ่าย IMT-GT ร่วมเปิดงานแสดงสินค่า OTOP ไตรภาคี ไทย-มาเลเซีย-อินโดนีเซีย เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจการค้า และการลงทุนระหว่างประเทศ 3 ฝ่าย
 
นายศรีพงศ์ บุตรงามดี รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลมีนโยบายขับเคลื่อนความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ลักษณะไตรภาคี ระหว่าง ไทย-มาเลเซีย-อินโดนีเซีย เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจการค้า และการลงทุนระหว่างประเทศ เสริมสร้างร่วมมือ ทั้ง 3 ประเทศร่วมกัน โดยมีการจัดประชุมร่วมกันประจำทุกปี หรือที่เรียกกันว่าการประชุม IMT-GT ซึ่งปีนี้ประเทศไทยได้ใช้พื้นที่จังหวัดพังงาเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุม
 
กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการพัฒนาชุมชน ที่มีหน้าที่ดูแลสินค้า ผลิตภัณฑ์ OTOP ที่เป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน ไช้วัสดุชุมชน ภูมิปัญญาวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ร่วมผลิตภัณฑ์ชุมชนออกมา และมีการพัฒนา ยกระดับมาตรฐานสู่สากล เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ชุมชน กรมการพัฒนาชุมชนจึงจัดสรรงบประมาณโครงการจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP ภูมิภาคจังหวัดพังงา สู่การประชุม IMT-GT ปี 2559 ให้จังหวัดพังงา ในระหว่างวันที่ 19-25 กันยายน 2559 หน้าสนามที่ว่าการอำเภอตะกั่วป่า อำเภอตะกั่วป่า เป็นเวลา 7 วัน
 
โดยการนำผลิตภัณฑ์ OTOP เด่นจาก 14 จังหวัดภาคใต้ และผลิตภัณฑ์ของประเทศอินโดนีเซีย และมาเลเซียมาแสดงและจำหน่าย เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนภูมิปัญญา วัฒนธรรมประเพณีระหว่างกันในภูมิภาค เพื่อที่จะนำองค์ความรู้ที่ได้จากกิจกรรมไปพัฒนาเพิ่มมูลค่าสินค้า และผลิตภัณฑ์ของตนเอง อันเป็นการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจแก่ชุมชนตามวัตถุประสงค์ของการประชุม IMT-GT รวมถึง เป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดแก่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการทั้ง 3 ประเทศ ที่จะได้นำสินค้าผลิตภัณฑ์ของตนเองมาจำหน่าย ได้มีโอกาสที่จะจับคู่ทางการค้าระหว่างกันตามแนวทางของ IMT-GT ซึ่งจะเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่มั่นคงยั่งยืนสืบไป
 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC ที่มา, ความหมาย, การท่องเที่ยว,การเดินทาง โดยจะพูดถึง Tourism Transportation เป็นหลัก