About AEC

นายกรัฐมนตรี ยืนยันกับคนไทยในสหรัฐ การแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำและการวางรากฐานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนมีความคืบหน้า

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

นายกรัฐมนตรี ยืนยันกับคน
 

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พบกับชุมชนไทยในนิวยอร์ก และอีกหลายรัฐในสหรัฐอเมริกา ระหว่างการเข้าร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งที่ 71 ณ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้กล่าวขอบคุณคนไทยที่มาให้กำลังใจ ซึ่งแม้จะอยู่ในต่างประเทศแต่ทุกคนยังคงนึกถึงแผ่นดินไทย โดยนายกรัฐมนตรีได้ชี้แจงถึงความคืบหน้าในการทำงานของรัฐบาล ซึ่งมุ่งที่จะวางรากฐานการปฎิรูปประเทศในทุกมิติ ด้วยการยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการกำหนดยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ทั้งด้านการศึกษา การให้ความยุติธรรม การดูแลทรัพยากรธรรมชาติ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน โดยได้ออกกฎหมายที่จำเป็น 190 ฉบับ ส่วนการใช้อำนาจการบริหาร เพื่อบูรณาการงานทุกด้านให้รวดเร็วคล่องตัว ให้สอดคล้องต่อการวางรากฐานประเทศ และดำเนินการกับผู้ทำผิดโดยไม่กระทบกับประชาชน นอกจากนี้ รัฐบาลยังจริงจังต่อการปราบปรามการทุจริตทุกระดับ พร้อมวางกลไกส่งต่องานปฏิรูปให้รัฐบาลต่อไปได้สานต่อ พร้อมป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาความขัดแย้งเหมือนในอดีต ทั้งนี้ การดำเนินการทุกอย่าง เพื่อต้องการให้ประเทศไทย มีความเข้มแข็งบนพื้นฐานการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งตลอดเวลา 2 ปี ของการบริหารงาน รัฐบาลได้แก้ไขปัญหาต่างๆ ให้เห็นผลเป็นรูปธรรม ทั้งการรักษาความสงบเรียบร้อยความเชื่อมั่นด้านการลงทุน ตัวเลขด้านการท่องเที่ยว ส่วนด้านต่างประเทศ ถือว่าได้รับการยอมรับการแก้ปัญหาของรัฐบาลทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น การโยกย้ายถิ่นฐานอย่างไม่เป็นปกติและปัญหาการค้ามนุษย์
 
นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรี ยังได้ตอบข้อถามของคนไทยในหลายเรื่อง ว่า เรื่องยาเสพติดว่ารัฐบาลพยายามแก้ปัญหาด้วยการแยกผู้เสพกับผู้ค้า การร่วมมือกับประเทศต่างๆ เพื่อป้องกันสารตั้งต้นในการนำมาผลิตยาเสพติด โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรี ได้มอบเอกสารสรุปผลการทำงานของรัฐครบรอบ 2 ปี / เอกสารยุทธศาสตร์ชาติ 20 พร้อมด้วยแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าการลงทุนให้ชุมชนไทยในสหรัฐ ช่วยทำความเข้าใจกับต่างประเทศ จากนั้น นายกรัฐมนตรี ได้พบกับสภาธุรกิจเพื่อความเข้าใจระหว่างประเทศในนิวยอร์ก และหารือแนวทางการพัฒนาความร่วมมือด้านการค้าการลงทุน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อนักธุรกิจสหรัฐอเมริกาด้วย
 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC ที่มา, ความหมาย, การท่องเที่ยว,การเดินทาง โดยจะพูดถึง Tourism Transportation เป็นหลัก