About AEC

นายกรัฐมนตรียืนยันเจตนารมณ์ของไทยร่วมมือกับประชาคมโลกแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

นายกรัฐมนตรียืนยันเจตนาร
 

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเตรียมเข้าร่วมกิจกรรมระดับสูงเกี่ยวกับการใช้บังคับของความตกลงปารีส ณ สำนักงานใหญ่สหประชาชาติ ในระหว่างการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่ 71 ณ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา ซึ่งความตกลงดังกล่าวเกิดจากประชุมระดับสูงของประมุขของรัฐและหัวหน้ารัฐบาล ในการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 21 ที่นายกรัฐมนตรีได้เข้าร่วมประชุม ณ กรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศส เมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้ว (2558) โดยกิจกรรมระดับสูงเกี่ยวกับการใช้บังคับของความตกลงปารีสจะเริ่มขึ้นในเวลา 07.45 น. ตามเวลาท้องถิ่น ซึ่งช้ากว่าเวลาในประเทศไทย 11 ชั่วโมง โดยโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมนี้ประเทศไทยจะได้แสดงเจตจำนงของไทย ในการร่วมมือกับประชาคมโลกในการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยทุกประเทศจะได้รับประโยชน์จากการที่ประเทศต่างๆ ร่วมมือกันภายใต้ความตกลงปารีสเพื่อควบคุมอุณหภูมิโลกให้อยู่ในระดับที่ไม่เป็นอันตรายต่อความเป็นอยู่ของมนุษย์ ซึ่งจะส่งผลให้ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศลดความรุนแรงลงได้
 
นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรียังมีภารกิจในการเยี่ยมชมสำนักเลขาธิการบริหารกลุ่ม 77 และจะเข้าร่วมการประชุมระดับสูงเรื่องการดื้อยาด้านจุลชีพ พร้อมกล่าวถ้อยแถลงในนามกลุ่ม 77
 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC ที่มา, ความหมาย, การท่องเที่ยว,การเดินทาง โดยจะพูดถึง Tourism Transportation เป็นหลัก