About AEC

นายกรัฐมนตรี กล่าวถ้อยแถลงประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งที่ 71 ย้ำการสร้างสมดุลและให้ความสำคัญกับคนทุกกลุ่มเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

นายกรัฐมนตรี กล่าวถ้อยแถ
 

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวถ้อยแถลงในการเปิดอภิปรายทั่วไป ของการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งที่ 71 (United Nations General Assembly : UNGA 71) ประจำปี 2559 ณ สำนักงานใหญ่สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา ในหัวข้อ "เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน: แรงผลักดันสากลเพื่อเปลี่ยนแปลงโลกของเรา”ซึ่งการรับรองวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน 2030 นั้นทุกประเทศต้องร่วมกันผลักดันการพัฒนาของโลกอย่างสมดุลและยั่งยืน โดยให้ความสำคัญกับ "คน” ทุกกลุ่ม สำหรับปีนี้เป็นปีที่ไทยเป็นสมาชิกสหประชาชาติครบ 70 ปี และเป็นปีแรกที่เริ่มต้นนำวาระสำคัญของโลกสู่การปฏิบัติ เช่น เรื่องของการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ตามความตกลงปารีสเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งล่าสุดไทยได้ยื่นสัตยาบันสารความตกลงปารีสให้กับเลขาธิการสหประชาชาติ ขณะที่บทบาทของไทยในฐานะประธานกลุ่ม 77 ในปีนี้ ได้นำวิสัยทัศน์ระดับโลกสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสำเร็จ และเชื่อมโยงไปยังภูมิภาคอื่นๆผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างประเทศสมาชิก ทั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้นำเสนอการพัฒนาโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (SEP) ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นอกจากนี้รัฐบาลไทยเชื่อว่า การพัฒนาที่ยั่งยืนต้อองมาจากสันติภาพและความมั่นคงและการพัฒนาที่เหมาะสม ผ่านความร่วมมือกันของทุกประเทศ
 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC ที่มา, ความหมาย, การท่องเที่ยว,การเดินทาง โดยจะพูดถึง Tourism Transportation เป็นหลัก