About AEC

กรมประชาสัมพันธ์ ทำแผนประชาสัมพันธ์ต่างประเทศและทิศทางการประชาสัมพันธ์อาเซียน ปี 2560

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

กรมประชาสัมพันธ์ ทำแผนปร
 

นายอภินันท์ จันทรังษี อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานเปิดการสัมมนา "จัดทำแผนประชาสัมพันธ์ต่างประเทศและทิศทางการประชาสัมพันธ์ประชาคมอาเซียน ปี 2560 ระหว่างวันที่ 19-21 กันยายน 2559 ณ โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ถนนพระราม 9 ห้วยขวาง กรุงเทพฯ
 
การสัมมนาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์ด้านต่างประเทศและประชาคมอาเซียนที่สามารถสร้างการรับรู้ เข้าใจ และนำข้อมูลข่าวสารที่ได้รับจากกรมประชาสัมพันธ์ไปใช้ประโยชน์ได้ รวมถึงทิศทางในการดำเนินงานประชาสัมพันธ์เสริมสร้างภาพลักษณ์ประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีบุคลากรกรมประชาสัมพันธ์เข้าร่วมสัมมนากว่า 80 คน
 
การสัมมนาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์ด้านต่างประเทศและประชาคมอาเซียนที่สามารถสร้างการรับรู้ เข้าใจ และนำข้อมูลข่าวสารที่ได้รับจากกรมประชาสัมพันธ์ไปใช้ประโยชน์ได้ รวมถึงทิศทางในการดำเนินงานประชาสัมพันธ์เสริมสร้างภาพลักษณ์ประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีบุคลากรกรมประชาสัมพันธ์เข้าร่วมสัมมนากว่า 80 คน
 
และยังได้กล่าวทิ้งท้ายไว้ว่า การประชาสัมพันธ์นั้นไม่ใช่เป็นการประชาสัมพันธ์ให้องค์กรเรา แต่เป็นการประชาสัมพันธ์ให้กับประเทศชาติ เป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดี เพื่อสนับสนุนการดำเนินโนบายของรัฐบาล
 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC ที่มา, ความหมาย, การท่องเที่ยว,การเดินทาง โดยจะพูดถึง Tourism Transportation เป็นหลัก