About AEC

ไทย-สปป.ลาว บันทึกความเข้าใจด้านสาธารณสุข ในรอบ 20 ปี

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ไทย-สปป.ลาว บันทึกความเข
 

ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานการประชุมทวิภาคีระดับรัฐมนตรี ว่าด้วยความร่วมมือด้านสาธารณสุขไทย-ลาว โดยมีรศ.ดร.บุนคง สีหะวง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็นประธานร่วม
 
ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อหารือการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญ และการพัฒนากลไกการทำงานร่วมกัน เพื่อพัฒนาการดำเนินงานด้านสาธารณสุขระหว่างทั้ง 2 ประเทศ ให้มีความเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งได้ลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ว่าด้วยความร่วมมือด้านสาธารณสุข โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขของทั้ง 2 ฝ่าย เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงานในความร่วมมือด้านสาธารณสุขร่วมกันใน 14 ประเด็น ได้แก่
 
1.การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและปัจจัยเสี่ยงของโรคไม่ติดต่อ
2.การควบคุมคุณภาพอาหาร ยา และ อุปกรณ์การแพทย์
3.การแลกเปลี่ยนข้อมูลการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์สุขภาพ
4.การเสริมสร้างขีดความสามารถของการทดสอบทางห้องปฏิบัติการ
5.การแลกเปลี่ยนข้อมูลสารตั้งต้นที่ใช้ผลิตยาเสพติดและยารักษาทางจิตเวช
6.การส่งเสริมพัฒนาการตรวจเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ในพื้นที่ควบคุมร่วมกันชายแดนไทย-ลาว
7.การป้องกัน รักษา และฟื้นฟูผู้ป่วยทางจิตและผู้ติดยาเสพติด
8.การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถบุคลากรสาธารณสุข
9.การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 10.การพัฒนาบริการสาธารณสุขมูลฐาน
11.การเฝ้าระวังโรคติดต่อและปัญหาสาธารณสุขต่างๆ
12.การพัฒนาศักยภาพของด่านตามแนวชายแดน
13.การส่งเสริมสุขภาพและโภชนาการ และ
14.สาขาความร่วมมืออื่นๆ ที่ทั้ง 2 ฝ่ายตัดสินใจร่วมกัน
 
ทั้งนี้ บันทึกความเข้าใจฉบับดังกล่าว เป็นเอกสารความร่วมมือด้านสาธารณสุขฉบับแรกในรอบ 20 ปีของความร่วมมือด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศไทยกับ สปป.ลาว หลังจากที่ทั้ง 2 ประเทศ ได้ลงนามในบันทึกช่วยจำ (Minutes of Discussion) ครั้งสุดท้ายเมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. 2538
 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC ที่มา, ความหมาย, การท่องเที่ยว,การเดินทาง โดยจะพูดถึง Tourism Transportation เป็นหลัก