About AEC

ครม.เห็นชอบร่างพรบ.ส่งเสริมสมรรถนะบุคลากรด้านการท่องเที่ยว พ.ศ. ...

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ครม.เห็นชอบร่างพรบ.ส่งเส
 

สาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติ เป็นการอนุวัติการตามข้อตกลงร่วมว่าด้วยการยอมรับคุณสมบัติบุคลากรด้านการท่องเที่ยวอาเซียน (ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Tourism Professionals: ASEAN MRA on TP) ดังนี้
 
1. กำหนดให้มีคณะกรรมการส่งเสริมบุคลากรด้านการท่องเที่ยว มีอำนาจหน้าที่ในการสร้างเสริมความรู้ความเข้าใจและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับข้อตกลงร่วมฯ ปรับปรุงและติดตามตรวจสอบมาตรฐานสมรรถนะหลักสูตรการท่องเที่ยวร่วมกับอาเซียน กำกับและติดตามผลการยกระดับสมรรถนะบุคลากรด้านการท่องเที่ยว เป็นต้น
 
2. กำหนดให้มีคณะกรรมการรับรองสมรรถนะบุคลากรด้านการท่องเที่ยว มีอำนาจหน้าที่ในการประเมินสมรรถนะของบุคลากรด้านการท่องเที่ยวตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัติ เช่น บุคลากรแผนกแม่บ้าน แผนกต้อนรับส่วนหน้า แผนกประกอบอาหาร แผนกธุรกิจท่องเที่ยว เป็นต้น โดยประเมินตามมาตรฐานสมรรถนะและแนวทางปฏิบัติในการประเมิน ออกหนังสือรับรองสมรรถนะ หนังสือรับรองการเป็นศูนย์ฝึกอบรมและศูนย์ประเมิน พัฒนาระบบทะเบียนบุคลากรด้านการท่องเที่ยวและระบบข้อมูลสำหรับบุคลากรด้านการท่องเที่ยว วินิจฉัยอุทธรณ์เกี่ยวกับบุคลากรด้านการท่องเที่ยว เพิกถอนหนังสือรับรองการเป็นศูนย์ประเมิน ผู้ประเมิน ศูนย์ฝึกอบรม และผู้อบรม เป็นต้น
 
3. กำหนดหลักเกณฑ์การขอเป็นผู้ฝึกอบรมมาตรฐานสมรรถนะ การขอประเมินสมรรถนะ หน่วยงานที่สามารถขอเป็นศูนย์ฝึกอบรมหรือศูนย์ประเมิน การจัดตั้ง การยกเลิก และหน้าที่ของศูนย์ฝึกอบรมหรือศูนย์ประเมิน การออกคำสั่งให้หยุดดำเนินการฝึกอบรมหรือประเมินเพื่อปฏิบัติให้ถูกต้องตามคำสั่งของนายทะเบียน และการเพิกถอนหนังสือรับรอง
 
4. กำหนดอัตราขั้นสูงของค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ดังนี้ ค่าประเมินสมรรถนะ และค่าฝึกอบรมสมรรถนะสำหรับบุคลากรด้านการท่องเที่ยว ค่ารับรองให้เป็นผู้ฝึกอบรมหรือผู้ประเมิน ค่ารับรองเพื่อให้เป็นศูนย์ฝึกอบรมหรือศูนย์ประเมิน และค่าต่ออายุหนังสือรับรอง
 
5. กำหนดโทษสำหรับผู้ที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามที่พระราชบัญญัตินี้กำหนด โดยมีทั้งโทษปรับทางปกครอง โทษปรับทางอาญา และให้นายทะเบียนมีอำนาจเปรียบเทียบปรับตามกฎหมายฉบับนี้
 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC ที่มา, ความหมาย, การท่องเที่ยว,การเดินทาง โดยจะพูดถึง Tourism Transportation เป็นหลัก