About AEC

กระทรวงพาณิชย์ วางยุทธศาสตร์ 20 ปี สู่การเป็นผู้นำตลาดโลก

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

กระทรวงพาณิชย์ วางยุทธศา
 

นายสมเกียรติ ตรีรัตนพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า หลังจากยุทธศาสตร์กระทรวงพาณิชย์ระยะ 20 ปี ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแล้วนั้น ทาง สนค. เตรียมหารือร่วมกับหน่วยงานภายในกระทรวงพาณิชย์และที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งพาณิชย์จังหวัด เพื่อระดมความคิดและร่วมขับเคลื่อนนโยบายให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันตามยุทธศาสตร์ฯ ที่จัดทำขึ้น อีกทั้งจะจัดเตรียมแผนงานเพื่อเสนอของบประมาณปี 2561 ต่อไป
 
ทั้งนี้ ยุทธศาสตร์ฯ ระหว่างปี 2559 - 2579 มีเป้าหมายก้าวสู่การเป็น 1 ในผู้นำตลาดโลก แบ่งออกได้เป็น 4 ระยะ คือ
ระยะที่ 1 ระหว่าง 2559 - 2564 ปฏิรูปการค้า เน้นปรับกฎหมาย วางระบบการค้า
ระยะที่ 2 ระหว่างปี 2565 - 2569 เป็นห่วงโซ่สำคัญของโลก เน้นพัฒนาผู้ประกอบการให้สามารถเป็นผู้นำตลาดภูมิภาค
ระยะที่ 3 ระหว่างปี 2570 - 2574 เป็นห่วงโซ่สำคัญของโลก เน้นยกระดับความสามารถของผู้ประกอบการไทยให้เป็นผู้ค้าสำคัญในตลาดโลก และ
ระยะที่ 4 ระหว่างปี 2575 - 2579 ก้าวเป็นหนึ่งในผู้นำตลาดโลก เน้นสร้างศักยภาพของประเทศให้สามารถส่งเสริมผู้ประกอบการไทยเป็นผู้ค้าหลักของโลก
 
ทั้งนี้ ยุทธศาสตร์ 4 ข้อนี้ จะเริ่มด้วยงานระยะเร่งด่วนภายในปี 2560 อาทิ เน้นการพัฒนาผู้ประกอบการแบบครบวงจร การพัฒนาระบบการค้าให้มีประสิทธิภาพ การเสริมสร้างบทบาทผู้บริโภค และการบูรณาการกับระบบการค้าโลก
 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC ที่มา, ความหมาย, การท่องเที่ยว,การเดินทาง โดยจะพูดถึง Tourism Transportation เป็นหลัก