About AEC

ข่าวสารอาเซียน บสย. เป็นเจ้าภาพจัดประชุม ACSIC 2016

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

 ข่าวสารอาเซียน  บสย. เป
 

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสมาพันธ์ประกันสินเชื่อแห่งภูมิภาคเอเชีย (Asian Credit Supplementation Institution Confederation- ACSIC) ครั้งที่ 29 ระหว่างวันที่ 23 - 25 พฤศจิกายน 2559 ณ กรุงเทพมหานคร โดยมีประเทศสมาชิก เช่น ญี่ปุ่น ไต้หวัน เกาหลีใต้ มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ เนปาล ศรีลังกา อินเดีย มองโกเลีย รวมกว่า 15 สถาบันค้ำประกัน ตอบรับเข้าร่วมประชุม พร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการ "ค้ำประกันสินเชื่อ”
 
นายนิธิศ มนุญพร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เปิดเผยว่า ในปีนี้ บสย. ได้รับเกียรติจากสมาพันธ์ประกันสินเชื่อแห่งภูมิภาคให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสมาพันธ์ประกันสินเชื่อแห่งภูมิภาคเอเชีย (Asian Credit Supplementation Institution Confederation- ACSIC) ครั้งที่ 29 ซึ่งเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการค้ำประกันระดับนานาชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาระบบการค้ำประกันสินเชื่อสำหรับ SMEs ในประเทศของภูมิภาคเอเชีย เป็นเวทีแลกเปลี่ยนข้อมูล ข้อคิดเห็นและประสบการณ์ เสริมสร้างความร่วมมือและความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศสมาชิกที่เป็นสถาบันประกันสินเชื่อทั้ง 11 ประเทศ
 
การประชุม ACSIC จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ได้รับความสนใจจากผู้บริหารระดับสูงของประเทศสมาชิกร่วมงานอย่างคับคั่งเพื่อร่วมการถ่ายทอดองค์ความรู้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการค้ำประกันสินเชื่อระหว่างกลุ่มประเทศสมาชิก โดยการประชุม ACSIC ในปีนี้ประเทศไทย บสย. เป็นเจ้าภาพการจัดงานจะเป็นโอกาสที่ดีในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการค้ำประกันสินเชื่อในประเทศไทย โดยจะใช้โอกาสนี้ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ บทบาทของ บสย. ความสัมพันธ์และความร่วมมืออันดี ระหว่างกลุ่มประเทศสมาชิกต่อสาธารณชน ส่งเสริมภาพลักษณ์อันดีของ บสย. ในฐานะหน่วยงานรัฐฯ ที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย ช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs เข้าถึงแหล่งทุน โดยมี บสย. เป็นกลไกสำคัญ
 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC ที่มา, ความหมาย, การท่องเที่ยว,การเดินทาง โดยจะพูดถึง Tourism Transportation เป็นหลัก