About AEC

ไทยเร่งส่งเสริมความร่วมมือในกรอบ EAS เพื่อรับมือกับประเด็นท้าทายหลักของโลก

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ไทยเร่งส่งเสริมความร่วมม
 

นายกรัฐมนตรียินดีที่มีการปฏิบัติตามปฏิญญากัวลาลัมเปอร์เพื่อฉลองครบรอบ 10 ปี ของ EAS ที่ได้ร่วมรับรองเมื่อปีที่แล้วมีความก้าวหน้าใน และเห็นว่าประเทศสมาชิกต้องร่วมมือกันสร้างความเข้มแข็งให้กับ EAS ให้เป็นเวทีหารือเชิงยุทธศาสตร์ในระดับผู้นำที่มีอาเซียนเป็นแกนกลางเพื่อสันติภาพ เสถียรภาพ และความรุ่งเรืองของภูมิภาค โดยปัจจุบันภูมิภาคนี้กำลังถูกทดสอบความแข็งแกร่งว่าจะสามารถรักษาบทบาทนี้ต่อไปได้อย่างไร เมื่อการเมืองและความมั่นคงวิ่งสวนทางกับความมั่นคั่งทางเศรษฐกิจ ซึ่งทำให้เกิดปัญหาการขาดความสมดุล
 
โดยนายกรัฐมนตรีเสนอว่า ต้องให้ความสำคัญกับการรักษาการเติบโตทางเศรษฐกิจให้เป็นไปอย่างยั่งยืน ผ่านการบูรณาการทางเศรษฐกิจที่มีประสิทธิภาพ และกรอบความร่วมมือต่าง ๆ ควรส่งเสริมซึ่งกันและกัน โดยที่ไทยเห็นว่า ควรเร่งการเจรจา RCEP ให้เสร็จโดยเร็ว เพื่อสร้างโอกาสทางการค้า การลงทุน และการบริการในภูมิภาคอย่างรอบด้าน และส่งเสริมความร่วมมือกับประเทศสมาชิก TPP เพื่อไม่ให้เกิดการแข่งขันกัน แต่ต้องเกื้อกูลกันด้านความมั่นคง
 
นายกรัฐมนตรีเห็นว่าปัญหาความท้าทายเกิดจากการขยายตัวอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง เพราะศักยภาพทางเศรษฐกิจเป็นแรงดึงดูดให้ประเทศต่าง ๆ หันมาขยายบทบาทด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมในภูมิภาคมากยิ่งขึ้น จึงต้องสนับสนุนการมีปฏิสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดระหว่างมหาอำนาจและส่งเสริมให้ประเทศมหาอำนาจแสดงบทบาทอย่างสร้างสรรค์ในภูมิภาค โดยอาเซียนมีบทบาทสำคัญในการสร้างดุลยภาพใหม่ทางยุทธศาสตร์แก่ภูมิภาคนี้ ซึ่งสามารถช่วยแก้ไขปัญหาความท้าทายด้านความมั่นคงและด้านเศรษฐกิจ ทำให้ EAS เป็นหัวใจของโครงสร้างสถาปัตยกรรมในภูมิภาคอย่างแท้จริง
 
นอกจากนี้ ไทยเสนอให้เร่งส่งเสริมความร่วมมือในกรอบ EAS เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการรับมือกับประเด็นท้าทายหลัก ๆ ในศตวรรษนี้ ในเรื่องต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ปัญหาการค้ามนุษย์ ซึ่งเป็นข้อห่วงกังวลร่วมกันของประชาคมระหว่างประเทศ ซึ่งไทยเห็นว่าต้องอาศัยความร่วมมือและการแบ่งปันความรับผิดชอบร่วมกันของประชาคมระหว่างประเทศ รวมทั้งการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศต้นทาง เพื่อนำมาซึ่งการแก้ไขปัญหาที่ยั่งยืน ปัญหาทะเลจีนใต้ ไทยสนับสนุนการเจรจาโดยสันติวิธีระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องโดยตรง เพื่อทำให้ทะเลจีนใต้เป็นทะเลแห่งสันติภาพ เสถียรภาพ และการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปัญหาคาบสมุทรเกาหลี ไทยขอให้ใช้ความอดทนอดกลั้น ไม่ดำเนินกิจกรรมใด ๆ ที่ทำให้สถานการณ์ทวีความยุ่งยากซับซ้อน และขอให้มีการปฏิบัติตามข้อมติของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ
 
อย่างไรก็ดี นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า นอกจากประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงแล้ว ประเทศสมาชิกต้องช่วยกันทำให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี เพื่อเป็นพื้นฐานที่แข็งแกร่งสำหรับความเจริญรุ่งเรืองสืบต่อไปในอนาคต เพื่อไม่มีใครถูกปล่อยทิ้งไว้ข้างหลังด้วย
 
สุดท้ายนี้ นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าประเทศไทยกำลังเดินหน้าปฏิรูปในระยะที่ 2 โดยได้ผ่านการลงประชามติของคนไทยซึ่งเสียงส่วนใหญ่ได้ให้การสนับสนุนร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ จึงขอให้มั่นใจได้ว่า การดำเนินการทุกอย่างจะเป็นไปตามโรดแมปที่รัฐบาลได้ประกาศไว้ เพื่อนำพาประเทศไปสู่การเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยโดยสมบูรณ์ มีธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบ เพื่อกลับคืนสู่ประชาธิปไตยที่เข้มแข็ง สังคมที่ปรองดอง และบ้านเมืองที่มีเสถียรภาพ ซึ่งจะมีส่วนเสริมสร้างความมั่นคงให้แก่อาเซียนและโลกในภาพรวม
 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC ที่มา, ความหมาย, การท่องเที่ยว,การเดินทาง โดยจะพูดถึง Tourism Transportation เป็นหลัก