About AEC

นายกรัฐมนตรี หวังว่าสหรัฐ จะสนับสนุนการทำประโยชน์จาก US-ASEAN Connect เพื่อสร้าง “Creative ASEAN”

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

นายกรัฐมนตรี หวังว่าสหรั
 

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและผู้นำชาติอาเซียน พร้อมด้วยประธานาธิบดีโอมาบา เข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน-สหรัฐ ครั้งที่ 4 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติ นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยนายกรัฐมนตรี แสดงความชื่นชมประธานาธิบดีโอบามา ที่ได้ริเริ่มนโยบายปรับสมดุล ให้ความสำคัญต่อภูมิภาคนี้ ปัจจุบันทุกประเทศในโลกมีปัญหาความเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคม ที่คล้ายคลึงกัน ดังนั้นเราจึงต้องปรับกระบวนทัศน์ให้สอดคล้องกับบริบทโลก เพื่อรับมือกับเรื่องดังกล่าว
 
นายกรัฐมนตรี หวังว่าสหรัฐฯ จะสนับสนุนประเทศสมาชิกอาเซียนพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง STEM เศรษฐกิจดิจิทัล เศรษฐกิจสีเขียว พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การถ่ายทอดเทคโนโลยี การเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs และผู้ประกอบการเริ่มต้น หรือ start-ups ประเทศไทย ยินดีให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ต่อการเร่งดำเนินการเพื่อจัดตั้งศูนย์ US-ASEAN Connect และเสนอให้อาเซียนและสหรัฐฯ ใช้ประโยชน์จากการดำเนินงานภายใต้ US-ASEAN Connect ในการสร้าง "Creative ASEAN” ที่ให้ความสำคัญกับวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรม รวมทั้งสนับสนุนการส่งเสริมความมั่นคงทางทะเล ตลอดจนการคลี่คลายปัญหาด้วยการเจรจาอย่างสันติวิธี
 
นายโอบามา กล่าวว่า สหรัฐฯ ให้ความสำคัญและต้องการสร้างรากฐานความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งในภูมิภาคนี้ โดยเฉพาะการกระชับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ ซึ่งอาเซียนเปิดโอกาสให้สหรัฐฯ สนับสนุนด้านเทคโนโลยี และนวัตกรรมที่จะช่วยกระตุ้นการเติบโตของภูมิภาคนี้ร่วมกับสหรัฐฯ นอกจากนี้สหรัฐฯ สนับสนุนความมั่นคงทางทะเลในภูมิภาครวมถึงทะเลจีนใต้ ซึ่งการตัดสินของศาลประจำอนุญาโตตุลาการเมื่อกรกฎาคมที่ผ่านมาจะช่วยลดความตึงเครียดในภูมิภาค และมีเสถียรภาพมากขึ้น รวมถึงความร่วมมือของอาเซียนกับสหรัฐในการต่อต้านการก่อการร้าย และความมั่นคงด้านสุขภาพของโลก ดังนั้นขอให้มั่นใจว่า ความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างสหรัฐฯ และอาเซียนจะเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
 
 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC ที่มา, ความหมาย, การท่องเที่ยว,การเดินทาง โดยจะพูดถึง Tourism Transportation เป็นหลัก