About AEC

ไทยเสนอแนวทางความร่วมมืออาเซียน-อินเดีย แบบ Act West พร้อมมุ่งส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ไทยเสนอแนวทางความร่วมมือ
 

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 28 และ 29 วันสุดท้าย โดยช่วงเช้าเป็นการประชุมสุดยอดอาเซียน-อินเดีย ครั้งที่ 14 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติ นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งนายกรัฐมนตรีชื่นชมต่อนโยบาย "Act East” ที่ให้ความสำคัญต่อการเพิ่มพูนความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกมากขึ้น และเห็นว่าความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์อาเซียนมีความสำคัญต่อความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองของภูมิภาค และในโอกาสที่ความสัมพันธ์อาเซียน-อินเดียจะครบรอบ 25 ปี พ.ศ. 2560 นายกรัฐมนตรีได้เสนอแนวทาง "Act West” เพื่อตอบสนองต่อนโยบายของอินเดียและเพิ่มพูนความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น
 
นายกรัฐมนตรีเสนอให้อาเซียนและอินเดีย เร่งรัดการสร้างถนนสามฝ่าย ไทย-เมียนมา-อินเดียให้แล้วเสร็จ รวมทั้งสนับสนุนการเชื่อมต่อเส้นทางนี้ไปสู่อนุภูมิภาคแม่น้ำโขง ควบคู่กับการปรับประสานกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการค้า การขนส่งข้ามแดน เพื่อให้อาเซียนและอินเดียสามารถใช้ประโยชน์จากเส้นทางนี้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้งร่วมมือในการจัดการกับปัญหาโจรสลัดและการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย ซึ่งจะเป็นการเชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจ การขนส่งสินค้าทางเรือเดินสมุทรในน่านน้ำอย่างเสรีและปลอดภัย
 
ทั้งนี้ อาเซียนและอินเดียควรเร่งเพิ่มพูนความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ ขณะเดียวกันตั้งเป้าจะเพิ่มมูลค่าการค้าระหว่างอาเซียน-อินเดีย เป็น 200,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2563 โดยไทยยังเสนอที่จะเป็นเจ้าภาพจัดงานแสดงสินค้าอาเซียน-อินเดีย ในปี พ.ศ. 2560 เพื่อเฉลิมฉลองความสัมพันธ์อาเซียน-อินเดีย ครบรอบ 25 ปี และจะเชิญประเทศสมาชิกอาเซียน-อินเดียเข้าร่วมในงานดังกล่าว
 
 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC ที่มา, ความหมาย, การท่องเที่ยว,การเดินทาง โดยจะพูดถึง Tourism Transportation เป็นหลัก