About AEC

ไทยพร้อมสนับสนุนให้ปี 2560 เป็นปีแห่งการแลกเปลี่ยนด้านวัฒนธรรมอาเซียน-เกาหลี

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ไทยพร้อมสนับสนุนให้ปี 25
 

ในที่ประชุม มีการส่งเสริมให้มีการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี ฉบับใหม่ (2559-2563) โดยผู้นำอาเซียนและประธานาธิบดีปัก กึน-ฮเย แห่งสาธารณรัฐเกาหลี ได้แสดงความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมความร่วมมือให้บรรลุเป้าหมายเพื่อผลประโยชน์ร่วมกัน และเห็นพ้องให้ปี 2560 เป็นปีแห่งการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี สาระสำคัญในส่วนของไทย ดังนี้
 
ด้านความสัมพันธ์อาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี มีความสัมพันธ์ระหว่างกันแน่นแฟ้นและมีความร่วมมือที่ครอบคลุมรอบด้าน นายกรัฐมนตรีเห็นว่า อาเซียนและสาธารณรัฐเกาหลีต้องช่วยกันปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี เพื่อให้ความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างสองฝ่ายทวีความใกล้ชิด เพื่อประโยชน์ต่อประชาชนและสันติภาพเสถียรภาพ ตลอดจน ความเจริญรุ่งเรืองของภูมิภาค โดยไทยสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนใช้ประโยชน์จากความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลีอย่างเต็มที่ และขอให้ผู้นำร่วมกันเร่งรัดการเจรจา RCEP ให้เสร็จโดยเร็ว เพื่อกระตุ้นให้การค้าขายและการลงทุนระหว่างกันขยายตัวมากยิ่งขึ้น เพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจในสาขาต่าง ๆ ให้กับภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก
 
ด้านเศรษฐกิจการค้า ประชาคมอาเซียนกำลังมุ่งไปสู่การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียว ซึ่งมีทรัพยากรธรรมชาติอันหลากหลายและตลาดที่มีผู้บริโภคขนาดใหญ่และมีกำลังซื้อเพิ่มสูงขึ้น ไทยจึงอยากเชิญชวนนักธุรกิจเกาหลีให้เข้ามาแสวงหาโอกาสในอาเซียน โดยเฉพาะการลงทุนของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมซึ่งมีศักยภาพ นอกจากนี้ การเข้ามาลงทุนในพื้นที่เศรษฐกิจชายแดนภายใต้แนวคิด "ไทยแลนด์พลัสวัน” "วันพลัสวัน” และ "อาเซียนพลัสวัน” เป็นโอกาสหนึ่งของการลงทุนใหม่ ๆ ในภูมิภาค โดยสภาธุรกิจอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลีและศูนย์อาเซียน-เกาหลี สามารถแสดงบทบาทเพื่อช่วยผลักดันในเรื่องนี้
 
ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ไทยและประเทศสมาชิกอาเซียนมีแนวคิดที่จะใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ อุตสาหกรรมดิจิตอล และอุตสาหกรรมสร้างสรรค์เป็นพลังขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ จึงอยากให้สาธารณรัฐเกาหลีซึ่งมีความก้าวหน้าที่โดดเด่นในด้านนี้ในระดับโลก แบ่งปันประสบการณ์อันมีค่าผ่านการส่งเสริมความร่วมมือ ด้านการศึกษา การวิจัย และการฝึกอบรมทักษะฝีมือแรงงาน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการลงทุนของสาธารณรัฐเกาหลีและการเพิ่มการจ้างงานในอาเซียน
 
สำหรับเป้าหมายสำคัญของอาเซียน คือ การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม กระจายความเจริญจากเมืองสู่ชนบทและพื้นที่ชายแดน และส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนและสังคมที่เป็นสุข ดังนั้น ไทยจะเรียนรู้จากประสบการณ์ของสาธารณรัฐเกาหลี ในเรื่องการบริหารจัดการป่าไม้ การจัดการทรัพยากรน้ำ การเติบโตสีเขียว พลังงานสะอาด และพร้อมจะสนับสนุนบทบาทของสาธารณรัฐเกาหลีในการปฏิบัติตามแผนแม่บทว่าด้วยความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน ค.ศ. 2025 เพื่อบรรลุการพัฒนาความเชื่อมโยงแบบไร้รอยต่อและการสร้างระเบียงเศรษฐกิจในภูมิภาคและอนุภูมิภาคอย่างแท้จริง
 
ด้านวัฒนธรรม นายกรัฐมนตรีได้ร่วมสนับสนุนการกำหนดให้ปี 2560 เป็นปีแห่งการแลกเปลี่ยนด้านวัฒนธรรมอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี และยินดีที่มีการก่อสร้างหอวัฒนธรรมอาเซียนที่เมืองปูซานเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และแลกเปลี่ยนด้านวัฒนธรรมระหว่างสองฝ่าย เนื่องจากวัฒนธรรม การท่องเที่ยว และกีฬา เป็นช่องทางสำคัญต่อการเสริมสร้างความเข้าใจและความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างเยาวชนและประชาชน ซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาความสัมพันธ์และความร่วมมือที่ใกล้ชิดในระดับรัฐบาลและประเทศต่อไป
 
ด้านสันติภาพและความมั่นคง ไทยชื่นชมข้อริเริ่มและการผลักดันของประธานาธิบดี ปัก กึน-ฮเย ในเรื่องความร่วมมือและสันติภาพในเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายของอาเซียน นอกจากนี้ ไทยเห็นความสำคัญของความร่วมมือไตรภาคีที่มีต่อการส่งเสริมสันติภาพ เสถียรภาพและความเจริญรุ่งเรืองของภูมิภาคเอเชียตะวันออกโดยรวม
 
 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC ที่มา, ความหมาย, การท่องเที่ยว,การเดินทาง โดยจะพูดถึง Tourism Transportation เป็นหลัก