About AEC

ไทย-ออสเตรเลีย พร้อมร่วมมือจัดการกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่และสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยี

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ไทย-ออสเตรเลีย พร้อมร่วม
 

นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า ออสเตรเลียเป็นมิตรของอาเซียนมาอย่างยาวนาน พัฒนาความสัมพันธ์ขึ้นในทุกมิติจนกลายมาเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ ซึ่งไทยชื่นชมบทบาทที่ของออสเตรเลียในภูมิภาค ในการมีส่วนร่วมรักษาเสถียรภาพ ส่งเสริมความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ รวมถึงการสนับสนุนความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนในอาเซียนตลอดมา
 
ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีได้เสนอ 2 แนวทาง ที่จะช่วยขับเคลื่อนความร่วมมือแบบหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างอาเซียนกับออสเตรเลีย
 
ประการแรก อาเซียนและออสเตรเลียควรเร่งเพิ่มพูนความร่วมมือระหว่างกันมากยิ่งขึ้นในการรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ และเสนอให้มีความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างออสเตรเลียกับศูนย์อาเซียนนาร์โค (ASEANARCO) ที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย เพื่อช่วยแก้ไขปัญหายาเสพติดในภูมิภาค รวมทั้ง พัฒนาโครงการความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการต่อต้านอาชญากรรมไซเบอร์ โดยผ่านกรอบความร่วมมือต่อต้านการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติระหว่างอาเซียนกับออสเตรเลีย
 
ประการที่สอง นายกรัฐมนตรีเสนอให้มีความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถของอาเซียน กับออสเตรเลีย ซึ่งถือเป็นกุญแจสำคัญที่จะนำไปสู่การเป็นประชาคมอาเซียนที่มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน และการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในอาเซียน
 
ไทยเห็นว่า ออสเตรเลียเป็นประเทศหนึ่งที่เป็นต้นแบบที่ดีในด้านความก้าวหน้าทางนวัตกรรม และการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมในทุกมิติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านเศรษฐกิจและสังคม ด้านการพัฒนาธุรกิจ การเกษตรที่ยั่งยืน การบริหารจัดการภัยพิบัติ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสาธารณสุข และไทยพร้อมที่จะให้มีการจัด Workshop ระหว่างผู้ประกอบการ SMEs ในด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมระหว่างอาเซียนกับออสเตรเลีย เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์มาสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจแบบยั่งยืน
 
นอกจากนี้ ไทยยังสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนบุคลากรทางการศึกษา วิชาการ วิจัยในทุกมิติ ภายใต้แผนปฏิบัติการโคลัมโบฉบับใหม่ของออสเตรเลีย (พ.ศ. 2558-2563) และสภาออสเตรเลีย-อาเซียน เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนแนวคิดและองค์ความรู้ อีกทั้งพัฒนาคนรุ่นใหม่ที่จะเป็นพลังสำคัญในการเสริมสร้างศักยภาพของภูมิภาคต่อไป เพื่อเป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ควบคู่กันไป
 
 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC ที่มา, ความหมาย, การท่องเที่ยว,การเดินทาง โดยจะพูดถึง Tourism Transportation เป็นหลัก