Economy and Investment

ไทยเร่งส่งเสริมความร่วมมือในกรอบอาเซียนบวกสาม ด้านการเชื่อมโยงระหว่างกัน เพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ไทยเร่งส่งเสริมความร่วมม

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนบวกสาม ครั้งที่ 19 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติ นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยนายกรัฐมนตรียินดีที่ความร่วมมือกรอบอาเซียนบวกสามจะครบรอบ 20 ปี ในปีหน้านี้ สะท้อนถึงความยั่งยืนของการเป็นหุ้นส่วนเพื่อสร้างสรรค์สันติภาพ เสถียรภาพ และความเจริญรุ่งเรืองในภูมิภาค ภายใต้เป้าหมายร่วมกันที่จะมุ่งไปสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจเอเชียตะวันออกภายในปี ค.ศ. 2020
 
นอกจากนี้ ไทยยินดีต่อความก้าวหน้าในการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการตามข้อเสนอแนะของกลุ่มวิสัยทัศน์เอเชียตะวันออก รุ่นที่ 2 ซึ่งไทยให้ความสำคัญและรับเป็นประเทศผู้ประสานงานใน 3 หัวข้อหลัก ได้แก่ ความเชื่อมโยงในภูมิภาค การส่งเสริมธรรมาภิบาล และนโยบายประชากร และจะผลักดันให้เกิดผลที่เป็นรูปธรรมต่อไป ซึ่งการเชื่อมโยงและโครงสร้างขั้นพื้นฐานเป็นกุญแจสู่ความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ ความมั่นคงที่ยั่งยืน การไปมาหาสู่ของประชาชนที่สะดวกและรวดเร็ว สร้างโอกาสใหม่ๆ ทางเศรษฐกิจให้แก่ประชาชนในภูมิภาค รวมทั้งสนับสนุนการค้าและการลงทุนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษตามแนวชายแดน เพื่อเชื่อมต่อธุรกิจท้องถิ่นและธุรกิจขนาดกลาง ขนาดเล็กและขนาดย่อมให้เข้าสู่ระบบห่วงโซ่การผลิตในภูมิภาคและของโลก
 
ทั้งนี้ การส่งเสริมความร่วมมือด้านเกษตรกรรม และนวัตกรรมทางการเกษตร รวมทั้งความร่วมมือเรื่องความมั่นคงด้านอาหาร และการรับมือกับผลกระทบจากภัยพิบัติร้ายแรง รักษาเสถียรภาพทางการเงินและการคาดการณ์ความเสี่ยงทางเศรษฐกิจ ความร่วมมือด้านการเงินการคลังในกรอบอาเซียนบวกสาม โดยเน้นการเตรียมความพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือเมื่อเกิดวิกฤตการณ์ทางการเงินได้ทันท่วงที
 
อย่างไรก็ตาม ไทยขอบคุณประเทศสมาชิกอาเซียนบวกสามที่ได้สนับสนุนข้อริเริ่มของไทยในการออกแถลงการณ์ผู้นำอาเซียนบวกสามเรื่อง "การสูงวัยอย่างมีศักยภาพ” เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุในภูมิภาค นอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังเชิญผู้นำจีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ เข้าร่วมประชุมสุดยอด Asia Cooperation Dialogue (ACD) ระหว่างวันที่ 9 – 10 ตุลาคม 2559 ที่กรุงเทพมหานคร
 
 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC ที่มา, ความหมาย, การท่องเที่ยว,การเดินทาง โดยจะพูดถึง Tourism Transportation เป็นหลัก