About AEC

ไทยเสนอให้เร่งรัดด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอาเซียน อำนวยความสะดวกประชาคมอาเซียนอย่างเต็มที่

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ไทยเสนอให้เร่งรัดด้านกฎห
 

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมผู้นำประเทศสมาชิกอาเซียนได้เข้าร่วมการประชุมระหว่างผู้นำอาเซียนกับผู้แทนสมัชชารัฐสภาอาเซียน เพื่อส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้นำอาเซียนกับฝ่ายนิติบัญญัติอาเซียน ซึ่งจากสถานการณ์เบร็กซิท (BREXIT) ที่เกิดขึ้นในอียู ที่องค์กรไม่สามารถทำให้ประชาชนตระหนักถึงประโยชน์ของการรวมตัวได้นั้น ทำให้บางประเทศขอแยกตัวออกจากองค์กร นายกรัฐมนตรีจึงเล็งเห็นว่าสมัชชารัฐสภาอาเซียนน่าจะเสริมสร้างบทบาท เพื่อเป็นสะพานเชื่อมระหว่างอาเซียนกับประชาชนรากหญ้า สร้างความตระหนักรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับกฎระเบียบต่างๆ ให้ประชาชนมีความเข้าใจและใช้ประโยชน์จากประชาคมอาเซียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 
นายกรัฐมนตรียังเสนอให้ทุกประเทศอาเซียนเร่งรัดดำเนินการในส่วนของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอาเซียน เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนได้รับผลประโยชน์จากประชาคมอาเซียนอย่างเต็มที่ ซึ่งในปีที่ผ่านมาไทยได้ดำเนินการออกกฎหมายภายในที่เป็นประโยชน์ต่ออาเซียนด้วย โดยเฉพาะกับความเชื่อมโยงภายในภูมิภาค
 
ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรี กล่าวขอบคุณเลขาธิการสมัชชารัฐสภาอาเซียนจากสิงคโปร์ สำหรับการทำงานที่เข็มแข็งตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาและแสดงความยินดีกับนายอิสรา สุนทรวัฒน์ ที่ได้รับตำแหน่งเลขาธิการสมัชชารัฐสภาอาเซียนคนใหม่ พร้อมให้ความเชื่อมั่นว่า ประเทศไทยจะสนับสนุนการทำงานของสมัชชารัฐสภาอาเซียนอย่างเต็มที่
 
 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC ที่มา, ความหมาย, การท่องเที่ยว,การเดินทาง โดยจะพูดถึง Tourism Transportation เป็นหลัก