About AEC

ไทยเร่งจัดทำ MOU ด้านการท่องเที่ยวระหว่างจังหวัดระนองกับเมียนมา

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ไทยเร่งจัดทำ MOU ด้านการ
 

นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวภายหลังลงพื้นที่ตรวจราชการที่จังหวัดระนอง พร้อมเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนอง และตำรวจท่องเที่ยว ทำการหารือด้านการบูรณาการท่องเที่ยวในจังหวัดระนอง ว่า การลงพื้นที่ในครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อดูแลความพร้อมด้านการท่องเที่ยว การค้าการลงทุน และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและเพื่อนบ้าน เนื่องจากจังหวัดระนองมีประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน และมีทรัพยากรธรรมชาติด้านการท่องเที่ยวที่อุดมสมบูรณ์ รวมถึงมีอาณาเขตติดชายแดนประเทศพม่า โดยขณะนี้ได้สั่งการให้เร่งจัดทำลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับกระทรวงกิจการโรงแรมและการท่องเที่ยวของประเทศเมียนมา เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวร่วมกันแล้ว ตามนโยบายของภาครัฐที่ต้องการให้เกิดการท่องเที่ยวที่กระจายตัวมากขึ้น ลงสู่ชุมชนอย่างแท้จริง ทั้งนี้ จังหวัดระนองมีสาธารณูปโภคที่พร้อมทุกด้านทั้งสนามบินและท่าเรือ ในขณะที่เมียนมา มีทรัพยากรธรรมชาติด้านการท่องเที่ยวที่ยังขาดความพร้อมในหลาย ๆ ด้าน
 
นอกจากนี้ สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนอง ยังได้ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่ จัดการแสดงแสงสีเสียง เพื่อบอกเล่าเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของเมืองระนอง ซึ่งต่อไปจะเป็นการแสดงโชว์ที่เปิดให้นักท่องเที่ยวได้ชมก่อนเข้าเมืองระนอง
 
 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC ที่มา, ความหมาย, การท่องเที่ยว,การเดินทาง โดยจะพูดถึง Tourism Transportation เป็นหลัก