About AEC

ไทยเจ้าภาพฝึกร่วมผสมศูนย์แพทย์ทหารอาเซียน ภายใต้รหัส AM-HEx 201

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ไทยเจ้าภาพฝึกร่วมผสมศูนย
 

การฝึกร่วม AM - HEx 2016 ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อประเมินโครงสร้าง กลไก การบริหารจัดการและทดสอบขั้นตอนการปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติประจำของศูนย์แพทย์ทหารอาเซียน ในการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจการบรรเทาสาธารณภัย (HADR) ภายหลังประเทศไทยได้จัดตั้งศูนย์แพทย์ทหารอาเซียน ที่กรมการแพทย์ทหารบก เพื่อเป็นศูนย์กลางในการประสานความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรมในด้านการการแพทย์ทหารในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งการฝึก 2 รูปแบบ คือ การฝึกปัญหาที่บังคับการ (CPX) และการฝึกภาคสนาม (FTX) เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์และการทำงานร่วมกันระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศคู่เจรจา ในด้านการแพทย์ทหารและด้านการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติ การดำเนินงาน และเพื่อทดสอบขีดความสามารถของการบริการทางการแพทย์ทหาร และการดำเนินการด้าน HADR ของประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศคู่เจรจา
 
สำหรับกำลังเข้ารับการฝึก ประกอบด้วย กองบัญชาการกองทัพไทย หน่วยแพทย์กองบัญชาการกองทัพบก หน่วยแพทย์กองทัพอากาศ และหน่วยแพทย์กองทัพเรือ ได้จัดชุดการฝึก อาทิ ชุดทำลายล้างพิษกองทัพบก ชุดเวชกรรมป้องกันสนาม ชุดพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคล ชุดศัลยกรรมสนาม ชุดจิตเวชสนาม รถพยาบาลสนามกองทัพบก ชุดตกแต่งบาดแผล ในส่วนการดูแลรักษาพยาบาลในสถานการณ์จริง โดยมีโรงพยาบาลทหารที่รับผิดชอบ คือ โรงพยาบาลค่ายนวมินทราชินี
 
ด้านการแพทย์และเฮลิคอปเตอร์ 3 ลำ จากสาธารณรัฐประชาชนจีน, C 295 จากสาธารณรัฐอินโดนีเซีย และเฮลิคอปเตอร์ Super Puma 2 ลำ จากสาธารณรัฐสิงคโปร์ รวมถึงเรือพยาบาลของไทย สหพันธรัฐรัสเซีย และสาธารณรัฐประชาชนจีน
 
อย่างไรก็ตาม การฝึกครั้งนี้ถือเป็นการทดสอบความพร้อมของศูนย์แพทย์ทหารอาเซียนและทีมแพทย์อาเซียน ในการรองรับการปฏิบัติภารกิจหากเกิดภัยพิบัติ จะสามารถให้การช่วยเหลือประเทศผู้ประสบภัยได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 
 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC ที่มา, ความหมาย, การท่องเที่ยว,การเดินทาง โดยจะพูดถึง Tourism Transportation เป็นหลัก