Economy and Investment

ผลักดันพืชสมุนไพรไทยเป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ ขับเคลื่อน Thailand 4.0

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ผลักดันพืชสมุนไพรไทยเป็น
 

รัฐบาลไทย ยกร่างแผนแม่บทแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทยฉบับแรก พ.ศ.2560-2564 ส่งเสริมการพัฒนาสมุนไพรไทยทั้งระบบอย่างยั่งยืน เป็นที่ยอมรับนานาชาติ ผลักดันเป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ขับเคลื่อน Thailand 4.0 สร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรไทย ส่งออกอาเซียน เปิดงาน มหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 13 ชวนประชาชนซื้อหาผลิตภัณฑ์สมุนไพรคุณภาพ และรับบริการต่างๆ ได้ตั้งแต่วันนี้ – 4 กันยายน 2559 ณ ฮอลล์ 6-8 อิมแพ็คเมืองทองธานี จ.นนทบุรี ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://natherbexpo.dtam.moph.go.th
 
พลเรือเอกณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติและการประชุมวิชาการประจำปีการแพทย์แผนไทยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือกแห่งชาติ ครั้งที่ 13 ภายใต้หัวข้อ"สมุนไพรไทย เศรษฐกิจไทย อนาคตไทย : THAI HERBS FOR A BRIGHTER FUTURE OF THAILAND” พร้อมมอบประกาศเกียรติคุณและโล่รางวัลเชิดชูเกียรติหมอไทยดีเด่นแห่งชาติ พ.ศ. 2559 และรางวัลพื้นที่ต้นแบบดีเด่นแห่งชาติด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก ประจำปี พ.ศ. 2559
 
พลเรือเอกณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับการแพทย์แผนไทย ซึ่งเป็นภูมิปัญญาการดูแลสุขภาพของชาติมาอย่างยาวนาน โดยกำหนดเป็นแผนยุทธศาสตร์ระดับชาติแล้ว 2 ฉบับ เพื่อขับเคลื่อนให้การแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก เป็นระบบบริการหลักของประเทศคู่ขนานไปกับการแพทย์แผนปัจจุบัน และได้กำหนดเรื่องการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาภูมิปัญญาด้านแพทย์แผนไทยให้เกิดประโยชน์สูงสุดเป็นส่วนหนึ่งในมาตรา 55 ของร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2559 อีกทั้ง นายกรัฐมนตรี ได้มอบในการประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่ 11 สิงหาคม 2558 ให้กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพัฒนาพืชสมุนไพรไทยให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เป็นที่ยอมรับและสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสมุนไพรไทย
 
โดยกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ 8 กระทรวงและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ได้ยกร่างแผนแม่บทแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย ฉบับที่ 1 พ.ศ.2560-2564 ขึ้น ขณะนี้อยู่ระหว่างเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ มีเป้าหมายเพื่อการกำหนดนโยบายและมาตรการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาสมุนไพรไทยที่เป็นระบบ มีความยั่งยืน มีการวิจัยพัฒนาให้เป็นที่ยอมรับ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดการใช้และนำเข้ายาแผนปัจจุบันจากต่างประเทศ รวมทั้งผลักดันให้พืชสมุนไพรของไทย เป็น 1 ในพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ที่ขับเคลื่อนโมเดล Thailand 4.0 และนโยบายประชารัฐของรัฐบาล สร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรไทยและโอกาสขยายช่องทางธุรกิจสมุนไพรไปยังประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
 
"การจัดงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติฯ จะเป็นเวทีสื่อสาร สร้างความเข้าใจ และแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างสมุนไพรไทย เศรษฐกิจไทย และอนาคตไทย เพื่อให้ประชาชนตื่นตัว เห็นคุณค่าภูมิปัญญาและการแพทย์แผนไทย และสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านให้มีคุณภาพ มาตรฐาน มีความยั่งยืนและมั่นคง ครอบคลุมทั้งการส่งเสริมสุขภาพ การควบคุมและป้องกันโรค การรักษาพยาบาล และการฟื้นฟูสุขภาพ” พลเรือเอกณรงค์กล่าว
 
 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC ที่มา, ความหมาย, การท่องเที่ยว,การเดินทาง โดยจะพูดถึง Tourism Transportation เป็นหลัก