About AEC

เห็นชอบแถลงการณ์ร่วมในการประชุมสุดยอดอาเซียน-จีน ครั้งที่ 19 ในการเสริมสร้างศักยภาพการผลิต

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

เห็นชอบแถลงการณ์ร่วมในกา
 

ร่างแถลงการณ์ร่วมระหว่างอาเซียน-จีน ว่าด้วยความร่วมมือในการเสริมสร้างศักยภาพการผลิต มีสาระสำคัญ ดังนี้
 
- เจตนารมณ์ อาเซียนและจีนเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่สำคัญในด้านความร่วมมือทางเศรษฐกิจ จึงเป็นการวางรากฐานที่มั่นคงในการส่งเสริมความร่วมมือในการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตสองฝ่ายตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และเร่งพัฒนาอุตสาหกรรม จึงเป็นโอกาสในการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและการค้าร่วมกัน ผ่านความร่วมมือในการเสริมสร้างศักยภาพการผลิต ซึ่งจะช่วยสร้างความมั่นใจและการมีส่วนร่วมให้กับภาคธุรกิจของทั้งสองฝ่าย เพื่อรองรับความท้าทายในการบรรลุเป้าประสงค์การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน ทั้งสองฝ่ายสามารถแลกเปลี่ยนความร่วมมือบนพื้นฐานของเศรษฐกิจที่มีลักษณะเกื้อกูลกัน ทั้งสองฝ่ายจึงจำเป็นต้องพัฒนาขีดความสามารถของแต่ละอุตสาหกรรมทั้งในระดับประเทศและระดับสากลต่อไป
 
- เป้าหมาย เพื่อส่งเสริมความร่วมมือของภาคธุรกิจในการเสริมสร้างศักยภาพการผลิต เพื่อสนับสนุนการพัฒนาทางเศรษฐกิจผ่านการยกระดับภาคอุตสาหกรรม เพื่อตอบสนองต่อความต้องการทั้งด้านการผลิตและการบริโภค เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างมั่งคั่งและยั่งยืนร่วมกัน
 
- แนวทางความร่วมมือ เน้นร่วมมือในสาขาที่มีลักษณะเกื้อกูลกัน โดยตระหนักถึงระดับของการพัฒนาที่แตกต่างและความต้องการที่หลากหลายของประเทศสมาชิก รวมถึงการอำนวยความสะดวกในการแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรต่อการลงทุนและทำธุรกิจ นอกจากนั้น อาเซียนและจีนจะร่วมกันเสริมสร้างศักยภาพด้านการผลิต ด้านการวิจัย ผ่านความร่วมมือระหว่างสถาบันวิจัยต่าง ๆ ในการทำวิจัยร่วมและนำเสนอข้อเสนอแนะด้านนโยบาย เพื่อให้สอดคล้องกับผลประโยชน์ของอาเซียนและจีน
 
 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC ที่มา, ความหมาย, การท่องเที่ยว,การเดินทาง โดยจะพูดถึง Tourism Transportation เป็นหลัก