About AEC

การลงนามในปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยความเป็นหนึ่งเดียวในการตอบโต้ภัยพิบัติทั้งภายในและภายนอกภูมิภาค

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

การลงนามในปฏิญญาอาเซียนว
 

สาระสำคัญของปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยความเป็นหนึ่งเดียวในการตอบโต้ภัยพิบัติทั้งภายในและภายนอกภูมิภาค มีวัตถุประสงค์เพื่อผนึกกำลังกันระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ และผู้ที่มีส่วนได้เสียในอาเซียนในการตอบโต้กับภัยพิบัติอย่างมีประสิทธิผลทั้งในและนอกภูมิภาค อาทิ
 
1) เห็นชอบร่วมกันในการนำปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยอาเซียนรวมใจเป็นหนึ่งเดียวในการตอบโต้ภัยพิบัติทั้งภายในและภายนอกภูมิภาคไปปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรมเพื่อให้มีการตอบโต้ภัยพิบัติได้อย่างรวดเร็ว ระดมทรัพยากรได้เพิ่มมากขึ้น และสร้างการประสานงานที่เข้มแข็งขึ้นเพื่อให้แน่ใจว่าอาเซียนนั้นมีการร่วมกันตอบโต้ภัยพิบัติ
 
2) ยืนยันว่าความตกลงอาเซียนด้านการจัดการภัยพิบัติและตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉิน (AADMER) นั้นเป็นแนวนโยบายหลัก รวมถึงเป็นเวทีร่วมกันในการนำแนวความคิดเรื่องการตอบโต้ภัยพิบัติอย่างเป็นอันหนึ่งเดียวกันไปปฏิบัติ
 
3) ยืนยันสถานะของ AHA Centre ว่าเป็นหน่วยประสานงานหลักในด้านการจัดการภัยพิบัติและตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินของภูมิภาค และเมื่อมีโอกาสที่เหมาะสม AHA Centre จะทำงานร่วมกับหน่วยงานในระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้มแข็งในการให้ความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมและการบรรเทาทุกข์จากภัยพิบัติรวมถึงการประสานงานระหว่างฝ่ายพลเรือน และฝ่ายทหาร เป็นต้น
 
 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC ที่มา, ความหมาย, การท่องเที่ยว,การเดินทาง โดยจะพูดถึง Tourism Transportation เป็นหลัก