About AEC

ครม.เห็นชอบไทย-สปป.ลาว บันทึกความเข้าใจความร่วมมือการพัฒนาไฟฟ้า

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ครม.เห็นชอบไทย-สปป.ลาว บ
 

สาระสำคัญของร่างบันทึกฯ เป็นการขยายกรอบความร่วมมือเพิ่มจากบันทึกความเข้าใจความร่วมมือในการพัฒนาไฟฟ้าใน สปป.ลาว ฉบับปัจจุบัน รวมทั้งสนับสนุนการพัฒนาการเชื่อมโยงโครงข่ายระบบไฟฟ้าของทั้งสองประเทศเข้าด้วยกัน ก่อนยกระดับสู่การเป็น Regional Power Grid และจะจัดตั้งคณะทำงานเพื่อร่วมกันศึกษาในรายละเอียดทางด้านเทคนิคและเศรษฐศาสตร์ในการเชื่อมโยงระบบไฟฟ้าของทั้งสองประเทศในลักษณะระบบต่อระบบ (Grid-to-Grid) และมีความประสงค์ร่วมกันจะส่งเสริมระบบไฟฟ้าระหว่างภูมิภาค และตกลงที่จัดตั้งคณะทำงานเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ร่วมกันในรายละเอียดเพิ่มเติมในเชิงเทคนิคและเชิงเศรษฐกิจของการเชื่อมโยงระบบต่อระบบ พัฒนาแหล่งพลังงานไฟฟ้าพลังความร้อน สนับสนุนการพัฒนาระบบส่ง และระบบจำหน่ายใน สปป.ลาว สำรวจความเป็นไปได้ในการจัดสรรทรัพยากรน้ำด้วย ตลอดจนการเตรียมพัฒนาบุคลากร แลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้ด้านเทคนิค การแลกเปลี่ยนขัอมูล การศึกษาร่วมกัน การอบรมเชิงปฏิบัติการ และการดำเนินกิจกรรมผ่านโครงการต่าง ๆ ที่ได้ร่วมกันจัดตั้งขึ้นในด้านพลังงานไฟฟ้า
 
 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC ที่มา, ความหมาย, การท่องเที่ยว,การเดินทาง โดยจะพูดถึง Tourism Transportation เป็นหลัก