About AEC

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จัดสัปดาห์อาเซียน เตรียมความพร้อมบัณฑิต

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพัตรา เดวิสัน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาเซี่ยนศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดเผยว่า โครงการจัดตั้งศูนย์อาเซียนศึกษา ม.อ. กำหนดจัดงานสัปดาห์อาเซียน ครั้งที่ 3 (The 3rd ASEAN Week) ในระหว่างวันที่ 1-7 กันยายน 2559 ที่สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ ม.อ.วิทยาเขตหาดใหญ่ โดยเนื้อหาการจัดงานในปีนี้ เน้นเรื่องการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเป็นประชาคมอาเซียนและผลกระทบที่เกิดขึ้นกับคนไทย สถานการณ์ ทิศทางการเคลื่อนย้ายแรงงาน โอกาสการทำงานในอาเซียน และการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษา โดยกิจกรรมมีทั้ง การบรรยาย เสวนา จากวิทยากรที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านอาเซียน นิทรรศการ ผลงานวิจัยเกี่ยวกับอาเซียนจากหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
 
หัวข้อที่น่าสนใจเป็นการปาฐกถาหัวข้อ "บัณฑิตไทย กับการเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือในอาเซียน" โดยคุณกษิต ภิรมย์ สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปแห่งชาติและอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ในวันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2559 เวลา 10.45-12.00 น. และเสวนาหัวข้อ "สถานการณ์ ทิศทางการเคลื่อนย้ายแรงงานและโอกาสการทำงานในอาเซียน” โดยนายสมาสภ์ ปัทมะสุคนธ์ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) ประจำประเทศสิงคโปร์ และนายวินัย ลู่วิโรจน์ อดีตรองปลัดกระทรวงแรงงาน โดยอาจารย์ศุภวัชร์ มาลานนท์ คณบดีคณะนิติศาสตร์ เป็นผู้ดำเนินรายการ ในวันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน 2559 เวลา 17.00-19.00 น. และวันที่ 5 กันยายน 2559
 
นอกจากนั้นยังมีการบรรยายภาพรวมการท่องเที่ยวฮาลาล โอกาสที่ไม่ควรมองข้ามของการท่องเที่ยวฮาลาลโมเดลจำลองการท่องเที่ยวฮาลาล มีกิจกรรมภาคบันเทิง เช่น มหกรรมภาพยนตร์อาเซียน นิทรรศการวิชาการ ผลงานเกี่ยวกับอาเซียนของนักวิจัย ม.อ. กิจกรรมอาเซียนเพื่อน้อง มหกรรมภาพยนตร์อาเซียน การแสดงระบำอาเซียน ในงาน ASEAN Night และเทศกาลอาหารนานาชาติ โดยนักศึกษาต่างชาติที่เข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 
ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0-7428-9211 e-mail: paninchaya.r@psu.ac.th
 
 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC ที่มา, ความหมาย, การท่องเที่ยว,การเดินทาง โดยจะพูดถึง Tourism Transportation เป็นหลัก