About AEC

มติ ครม. เห็นชอบบันทึกความเข้าใจโครงการจัดตั้งศูนย์แรกรับเหยื่อการค้ามนุษย์และกลุ่มเสี่ยงในปอยเปต

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

มติ ครม. เห็นชอบบันทึกคว

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2559 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอ ดังนี้
 
1. เห็นชอบต่อร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจัดตั้งศูนย์แรกรับเหยื่อการค้ามนุษย์และกลุ่มเสี่ยงในปอยเปต จังหวัดบันเตียเมียนเจย กัมพูชา และหากมีความจำเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขร่างบันทึกความเข้าใจดังกล่าวที่ไม่ใช่สาระสำคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของไทย ให้ กต. ดำเนินการได้โดยมิต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีกครั้ง
2. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจัดตั้งศูนย์แรกรับเหยื่อการค้ามนุษย์และกลุ่มเสี่ยงในปอยเปต จังหวัดบันเตียเมียนเจย กัมพูชา
 
สาระสำคัญของร่างบันทึกความเข้าใจฯ เป็นการเน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นของรัฐบาลไทยในการร่วมแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์กับกัมพูชา นำไปสู่ความมั่นคงทางเศรษฐกิจและการเมืองระหว่างทั้งสองประเทศ และเสริมสร้างบทบาทของไทยในการให้ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาแก่ประเทศกำลังพัฒนาต่าง ๆ โดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งกำหนดกรอบและความรับผิดชอบในการดำเนินโครงการระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลกัมพูชา ดังนี้
 
1. วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งศูนย์ฯ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบเคราะห์จากการค้ามนุษย์ชาวกัมพูชา โดยให้การบำบัดฟื้นฟูสภาพจิตใจของผู้เคราะห์ร้ายก่อนกลับเข้าสู่สังคม ผ่านการฝึกเพื่อเสริมทักษะ และอบรมด้านอาชีพ ระยะเวลาการดำเนินการ 3 ปี
2. หน่วยงานรับผิดชอบดำเนินโครงการฝ่ายไทย ได้แก่ กต. (กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ) และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)
3. รัฐบาลไทยจะให้ความช่วยเหลือในการก่อสร้างอาคารศูนย์ฯ พัฒนาบุคลากรกัมพูชา และสนับสนุนอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน
4. รัฐบาลกัมพูชาจะอำนวยความสะดวกในการเข้าไปปฏิบัติงานภายใต้โครงการของบุคลากรฝ่ายไทย รวมทั้งยกเว้นภาษีและอากรต่าง ๆ ในการนำเครื่องมือและวัสดุเข้า-ออก สำหรับการก่อสร้างและการปฏิบัติงานภายใต้โครงการ
 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC ที่มา, ความหมาย, การท่องเที่ยว,การเดินทาง โดยจะพูดถึง Tourism Transportation เป็นหลัก