Economy and Investment

ก.เกษตรฯ - เกาหลีใต้ หารือคืบหน้าความร่วมมือโครงการพัฒนาลุ่มน้ำห้วยหลวงตอนล่าง จ. อุดรธานี และหนองคาย

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ก.เกษตรฯ - เกาหลีใต้ หาร
 

พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรสหกรณ์ ร่วมหารือกับ นายจู ซึง ยง (H.E. Mr. Joo Seungyong) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) และที่ปรึกษาอาวุโสคณะกรรมการที่ดิน โครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคม ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยทั้งสองฝ่ายได้มีการหารือเกี่ยวกับโครงการความร่วมมือด้านการบริหารจัดการน้ำที่ประสงค์จะทำร่วมกัน โดยฝ่ายไทยได้แจ้งให้ฝ่ายเกาหลีทราบถึงนโยบายการบริหารจัดการน้ำของไทยในปัจจุบัน ซึ่งใช้แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 12 ปี เป็นกรอบในการวางแผนและบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างเป็นระบบ ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ครอบคลุมทั้งการจัดการน้ำอุปโภคบริโภค การแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ภัยแล้ง คุณภาพน้ำ ตลอดจนการฟื้นฟูป่าต้นน้ำ
 
พร้อมกันนี้ ฝ่ายเกาหลีได้แสดงความขอบคุณกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แห่งราชอาณาจักรไทย ที่ได้ร่วมลงนามกับกระทรวงที่ดิน โครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคมสาธารณรัฐเกาหลี ในบันทึกแสดงเจตจำนง (MOI) สำหรับความร่วมมือโครงการพัฒนาลุ่มน้ำห้วยหลวงตอนล่างจังหวัดอุดรธานีและหนองคาย ในโอกาสที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เดินทางไปเยือนสาธารณรัฐเกาหลี เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา
 
ทั้งนี้ จากการหารือร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงที่ดินฯ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทย และสาธารณรัฐเกาหลี จะได้แต่งตั้งคณะทำงานร่วมด้านเทคนิค (Joint Working Committee: JWC) เพื่อหารือแนวทางการดำเนินการตามบันทึกแสดงเจตจำนงฯ สำหรับความร่วมมือโครงการพัฒนาลุ่มน้ำห้วยหลวงตอนล่างจังหวัดอุดรธานี และหนองคาย โดยกระทรวงเกษตรฯ จะแต่งตั้งรองอธิบดีกรมชลประทาน เป็นประธานคณะกรรมการร่วม (JWC) ของฝ่ายไทย ซึ่งการแต่งตั้งคณะกรรมการร่วมดังกล่าวเพื่อกำหนดขอบเขตการทำงานด้านเทคนิคของทั้งสองฝ่าย โดยผลที่คาดว่าจะได้รับจากการทำงานของคณะกรรมการร่วม คือ ทั้งสองฝ่ายจะสามารถกำหนดขอบเขตแนวทางการดำเนินงานของแต่ละองค์ประกอบงานในแต่ละส่วนได้
 
สำหรับแผนการดำเนินงานต่อไปนั้น คณะทำงานร่วมด้านเทคนิคของทั้งสองประเทศจะจัดประชุมภายในเดือนกันยายนนี้เพื่อกำหนดขอบเขตการทำงานร่วมกัน นอกจากนี้ กระทรวงเกษตรฯ ยังได้ขอให้เกาหลีช่วยติดตามการพิจารณาเปิดตลาดมะม่วงพันธุ์มหาชนก และเนื้อไก่สดแช่เย็น/แช่แข็งจากไทย ซึ่งทางเกาหลีจะติดตามและผลักดันในประเด็นต่าง ๆ ตามที่ไทยมีความประสงค์ต่อไป
 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC ที่มา, ความหมาย, การท่องเที่ยว,การเดินทาง โดยจะพูดถึง Tourism Transportation เป็นหลัก