About AEC

กรรมการผู้อำนวยการและหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร JBIC เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

กรรมการผู้อำนวยการและหัว
 

นายกรัฐมนตรียินดีที่ได้พบกับนายทะดะชิฯ อีกครั้งหนึ่ง พร้อมแสดงความขอบคุณที่ญี่ปุ่นมีบทบาทสำคัญในสนับสนุนกลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ไทยมาโดยตลอด โอกาสนี้นายทะดะชิฯ แสดงความยินดีต่อผลประชามติของไทยและกล่าวว่าการมาพบครั้งนี้เป็นการแสดงความสนับสนุนการเดินหน้าประเทศไทย และการพัฒนาประเทศตามแผนยุทธศาสตร์ชาติของนายกรัฐมนตรี ทั้งสองฝ่ายหารือถึงความร่วมมือในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าขณะนี้ไทยมีโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทั้งทางบก เรือ และอากาศ และอยากให้ญี่ปุ่นมองว่าการร่วมมือดังกล่าวไม่เพียงแต่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศไทย แต่ยังเป็นการสร้างความเชื่อมโยงไปยังภูมิภาคอาเซียน ทั้งนี้ นายทะดะชิฯ กล่าวว่าญี่ปุ่นให้ความสำคัญต่อการพัฒนาต่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย ซึ่งไทยจะมีบทบาทสำคัญในการสร้างความเชื่อมโยงภูมิภาคตะวันออก-ตะวันตก
 
สำหรับความร่วมมือระบบราง นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า ระบบรางมีความคืบหน้ามาก โดยเมื่อวันที่ 6 สิงหาคมที่ผ่านมา รัฐมนตรีกระทรวงที่ดิน โครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคมญี่ปุ่นก็เดินทางมาไทย และลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOC) ฉบับที่ 4 ซึ่งนายทะดะชิฯ กล่าวว่าญี่ปุ่นให้ความสำคัญกับประเทศไทยเป็นอย่างมาก โดยเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาได้มีการหารือ High Level Joint Committee (คณะทำงานระดับสูง) กับรองนายกรัฐมนตรี นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ซึ่งญี่ปุ่นไม่เคยมีการจัดตั้ง Framework เช่นนี้กับประเทศไหนมาก่อน ประเทศไทยนับเป็นประเทศแรก
 
โอกาสนี้ นายทะดะชิฯ ย้ำว่านักลงทุนญี่ปุ่นยังคงเชื่อมั่นต่อศักยภาพของไทยและยินดีเข้ามาลงทุนในไทยอย่างต่อเนื่อง พร้อมแสดงความขอบคุณรัฐบาลที่ให้ความดูแลนักลงทุนญี่ปุ่นในไทยเป็นอย่างดี
 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC ที่มา, ความหมาย, การท่องเที่ยว,การเดินทาง โดยจะพูดถึง Tourism Transportation เป็นหลัก