About AEC

เวียดนาม เจ้าภาพจัดการประชุม RCEP-TNC ครั้งที่ 14

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

เวียดนาม เจ้าภาพจัดการปร
 

นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์ รองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ หัวหน้าผู้แทนไทยในการประชุมคณะกรรมการเจรจาการค้าความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP-TNC) ครั้งที่ 14 เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2559 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นางอภิรดี ตันตราภรณ์) ได้เข้าร่วมประชุมรัฐมนตรี RCEP ครั้งที่ 4 ในช่วงการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน ครั้งที่ 48 ณ นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว โดยที่ประชุมได้รับทราบภาพรวมความคืบหน้าของการเจรจา RCEP ซึ่งจะมุ่งไปสู่การเปิดเสรีการค้าในทุกมิติและได้เน้นย้ำเจตนารมณ์ที่จะสรุปสาระสําคัญของความตกลง RCEP ภายในสิ้นปี 2559 ซึ่งที่ประชุมรัฐมนตรีได้วางแนวทางให้คณะเจรจาของประเทศสมาชิกใช้ความพยายามในการเจรจาที่ตอบสนองต่อความต้องการของแต่ละประเทศ แต่ควรให้ความยืดหยุ่นซึ่งกันและกันภายใต้หลักการการเปิดเสรีอย่างมีนัยสําคัญต่อผลประโยชน์เชิงพาณิชย์โดยมีเป้าหมายในการขยายการค้า การลงทุน การสร้างงานและการเชื่อมโยง RCEP กับการค้าโลก โดยในการประชุมครั้งนี้สมาชิกจะต้องเจรจาตกลงกันให้ได้ผลลัพธ์เป็นที่น่าพอใจกับทุกฝ่าย และจะนําผลการประชุมรายงานต่อที่ประชุมผู้นําอาเซียนในเดือนกันยายนนี้
 
"ไทยมีความคาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะสามารถสรุปผลการเจรจาได้โดยเร็ว เพื่อให้ผู้ประกอบการไทยได้ใช้ประโยชน์จากความตกลงนี้ซึ่งในขณะนี้หลายประเทศในอาเซียนได้มี FTA กับคู่ค้าในประเทศต่างๆ ในขณะนี้ที่ไทยยังมีจํานวนความตกลง FTA ไม่มากเมื่อเทียบกับประเทศสมาชิกอื่น ด้วยเหตุนี้หากสามารถสรุปผลการเจรจาความตกลง RCEP ได้โดยเร็วจะเป็นประโยชน์กับไทยเป็นอย่างมาก อีกทั้ง ยังช่วยลดความได้เปรียบทางการค้าจากความตกลง FTA ฉบับอื่นอีกด้วย” นายรณรงค์กล่าว
 
ทั้งนี้ การประชุม RCEP-TNC ครั้งที่ 14 จะเป็นการประชุมเต็มรูปแบบของคณะทํางานและคณะทํางานย่อยทั้งหมด โดยจะมีการเจรจาในประเด็นต่างๆ ได้แก่ การค้าสินค้า การค้าบริการ การลงทุน ทรัพย์สินทางปัญญากฎหมาย การแข่งขัน กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้า พิธีการศุลกากรและการอํานวยความสะดวกทางการค้า สุขอนามัยและสุขอนามัยพืช อุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้า พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์การเงิน โทรคมนาคม และความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC ที่มา, ความหมาย, การท่องเที่ยว,การเดินทาง โดยจะพูดถึง Tourism Transportation เป็นหลัก