About AEC

เลขาธิการ ปปง. ลงนามร่วมหน่วยข่าวกรองทางการเงินลาว

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

เลขาธิการ ปปง. ลงนามร่วม
 

พลตำรวจเอก ชัยยะ ศิริอำพันธ์กุล เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) และนายแพงสี แพงเมือง รักษาราชการเลขาธิการหน่วยข่าวกรองทางการเงินแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ลงนามความเข้าใจเรื่องความร่วมมือแลกเปลี่ยนข้อมูลธุรกรรมทางการเงินเพื่อป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายระหว่างไทยและลาว เพื่อร่วมกันสกัดกั้นอาชญากรรมที่เป็นภัยต่อเศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะปัญหายาเสพติด ปัญหาทุจริต ปัญหาการค้ามนุษย์ ปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติและผู้มีอิทธิพล ซึ่งที่ผ่านมาความร่วมมือของ 2 ประเทศ ทำให้การแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ให้ไทยได้ยกระดับ ซึ่งในปี 2559 ปปง. ได้ยึดอายัดทรัพย์สินสูงประมาณ 9,000 ล้านบาท ถือเป็นการยับยั้งอาชญากรรมที่ได้ผล
 
เลขาธิการ ปปง. ยังกล่าวว่า การลงนามในบันทึกความเข้าใจดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อการสืบสวน โดยเฉพาะการส่งคำร้องขอข้อมูลธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดส่งตรงถึงกันได้โดยไม่จำเป็นต้องผ่านช่องทางทางการทูต ทำให้การสืบสวนมีความรวดเร็วมากขึ้น
 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC ที่มา, ความหมาย, การท่องเที่ยว,การเดินทาง โดยจะพูดถึง Tourism Transportation เป็นหลัก