About AEC

รัฐมนตรีเศรษฐกิจเอเชียตะวันออก เร่งส่งเสริมการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมิภาค

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

รัฐมนตรีเศรษฐกิจเอเชียตะ

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยผลการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนร่วมกับรัฐมนตรีการค้าของออสเตรเลีย (H.E. Mr. Steven Ciobo) และนิวซีแลนด์ (H.E. Mr. Todd McClay) เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2559 ณ นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ว่า ที่ประชุมฯ ได้รับรองขอบเขตการดำเนินงานเพื่อทบทวนความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ (TOR for General Review of the AANZFTA) ซึ่งจะเริ่มดำเนินการในช่วงต้นปี 2560 และตั้งเป้าหมายสรุปผลภายใน 2 ปี โดยที่ประชุมเห็นชอบให้นำผลการเจรจา RCEP รวมทั้งผลลัพธ์จาก FTA ต่าง ๆ ที่อาเซียน ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ เป็นภาคีอยู่มาใช้ประกอบการทบทวนต่อยอดภายใต้ความตกลง AANZFTA เพื่อให้เป็นความตกลงที่ลึกซึ้งและกว้างขวางยิ่งขึ้น ตอบสนองความต้องการของภาคธุรกิจ และบริบทของโลกที่เปลี่ยนแปลงไป
 
นอกจากนี้ ที่ประชุมฯ ได้รับทราบความคืบหน้าของการมีผลบังคับใช้พิธีสารฉบับที่หนึ่งเพื่อแก้ไขความตกลง AANZFTA ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 และเร่งรัดให้อินโดนีเซียดำเนินกระบวนการภายในประเทศในการให้สัตยาบันให้แล้วเสร็จภายในปลายปี 2559 โดยมุ่งเน้นการลดขั้นตอนความซับซ้อนของระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการใช้ประโยชน์จากสิทธิพิเศษทางภาษีภายใต้ความตกลงฉบับนี้มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะผู้ประกอบการที่มีฐานการผลิตในหลายประเทศของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ในการใช้วัตถุดิบภายในภูมิภาค ในโอกาสนี้ อาเซียนยินดีกับการสนับสนุนของออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ในโครงการความร่วมมือทางเศรษฐกิจ (AECSP) ซึ่งได้ขยายเวลาสนับสนุนโครงการออกไปจนถึงเดือนมิถุนายน 2561 โดยครอบคลุมสาขาความร่วมมือที่หลากหลาย อาทิ กฎถิ่นกำเนิดสินค้า มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช กฎระเบียบด้านเทคนิคและความสอดคล้อง ทรัพย์สินทางปัญญา และนโยบายการแข่งขัน เป็นต้น
 
นางอภิรดีฯ ได้กล่าวว่า ความตกลง AANZFTA เป็นความตกลงที่มีคุณภาพสูง ครอบคลุมทั้งเรื่องการเปิดเสรีและการสร้างเสริมศักยภาพการแข่งขันในด้านต่าง ๆ ส่งผลให้มีการบูรณาการทางเศรษฐกิจระหว่างสองภูมิภาคเพิ่มมากขึ้น โดยอาเซียน ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ จะมีการหารืออย่างต่อเนื่องเพื่อปรับปรุงความตกลงฉบับนี้ให้ทันสมัยสอดรับกับสถานการณ์การค้าและอำนวยความสะดวกทางการค้าแก่ผู้ประกอบการเพิ่มยิ่งขึ้นในอนาคต อาทิ การจัดทำกฎถิ่นกำเนิดสินค้าให้ทันสมัย และการปรับปรุงข้อบทการค้าบริการ การลงทุน ในปี 2558 การค้ารวมระหว่างอาเซียน ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ มีมูลค่ากว่า 60,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2.6 ของการค้ารวมของอาเซียน โดยอาเซียนส่งออกไปออสเตรเลีย 33,161 ล้านเหรียญสหรัฐฯ อาเซียนส่งออกไปนิวซีแลนด์ 5,537 ล้านเหรียญสหรัฐฯ นอกจากนี้ การลงทุนจากออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ในตลาดอาเซียนสูงถึง 7,400 ล้านเหรียญสหรัฐฯ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 6.2 ของการลงทุนจากต่างประเทศในภูมิภาคอาเซียน
 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC ที่มา, ความหมาย, การท่องเที่ยว,การเดินทาง โดยจะพูดถึง Tourism Transportation เป็นหลัก